№3, 2019 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Карабаев С.А. Акциялар бозор қиймати ва нархи эквивалентлигини таъминлаш йўллари (585 KB)
Жумаев Н. Х.,
Рахмонов Д. А.
Соғлиқни сақлаш муассасаларини молиялаштиришнинг натижа мезонларини шакллантириш (796 KB)
Шеров А.У. Бюджет сиёсати самадорлигини белгилаб берувчи омиллар таҳлили (638 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Темирханова М.Ж. Туризм маҳсулотлари харажатлари ҳисобини такомиллаштириш (720 KB)
Аликулов А.И.,
Ибрагимова М.М.,
Файзуллаев З.К.
Фермер хўжаликларида узумчилик плантацияларини барпо этиш харажатлари ҳисобини такомиллаштириш (624 KB)
Абдусаломова Н.Б. Бошқарув ҳисоби тизимини ривожланиши ва такомиллаштириш йўналишлари (744 KB)
Ўришев Қ.О. Акциядорлик жамиятларида хусусий капитал ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш (631 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кенжаев И.Э. Минтақа иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг назарий жиҳатлари (638 KB)
Исмаилов Д. А. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва молиявий бошқаришнинг хориж тажрибаси (634 KB)
Ражабов Н.Р. Ҳудуд инвестицион салоҳиятидан самарали фойдаланиш (644 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гафуров А.Т. Стратегии дифференциации продукции стекольной промышленности в Узбекистане (719 KB)
Исақова З.М. Лойиҳа бошқаруви тизимларини жорий этиш: тавсифи ва инновацион иқтисодиётда амалга ошириш шартлари (576 KB)
Азларова Д.А. Ёғ-мой саноати корхонарида персонални бошқаришни такомиллаштириш (616 KB)
Қодиров Х.Т. Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини оширишда халқаро сифат менежментининг ўрни (638 KB)
Ишманова Д.Н. Нефть-газ корхоналарида инновацион стратегик бошқаришни такомиллаштириш (702 KB)
Сатторов С.А. Минтақавий иқтисодиётни бошқаришнинг хорижий тажрибалари (606 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахимов Р.К.,
Базарова Г.Г.
Миллий иқтисодиётга хорижий сармояларни, илғор техника ва технологияларни жалб этиш – иқтисодиёт ривожи (582 KB)
Жўраев Т.И.,
Сиддиқов З.Т.,
Полвонов Ф.Н.
Чорвачилик соҳасини инновацион ривожлантиришнинг иқтисодий жиҳатлари (559 KB)
Холиқова Р.С. Application of the foreign cluster method in the textile industry of Uzbekistan (521 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Б. Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг концептуал модели (703 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хушматов Н.С.,
Рустамова И.Б.
Қишлоқ хўжалигида инновацион фаолиятни йўлга қўйишнинг асосий йўналишлари (631 KB)
Жалилов Б.С. Корхоналар иқтисодий фаолиятини самарали ташкил этишнинг муаммолари ва тизимли таҳлили (653 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хидирова М.Р. Мамлакат ялпи ички махсулотига таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили (735 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахмонов Н.Р. Олий таълим муассасаларида педагог кадрлар мотивацияси таълим сифатини ошириш омили (595 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Хамидова Ф.
Иқтисодий хавфсизлик: иқтисодий моҳияти ва мустаҳкамлаш омиллари (620 KB)
Каримқулов Қ.М.,
Джўраева Н.
Экологик сиёсатнинг иқтисодий ривожланишдаги ўрни (599 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бобожонов Б.Р.,
Валиева А.А.
Фармацевтика маҳсулотлари бозорида истеъмолчилар хулқ-атворини татбиқ этиш технологияси (756 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Отажанов У.А. Ўзбекистон Республикаси ҳудудларига инвестициялар тақсимланишини прогнозлашда нейротармоқли моделлар усулини қўллаш (1012 KB)
Бобожонов А.Б. Ахборот маҳсулотлари ва хизматлари сифатини баҳолаш: компаниянинг маркетинг коммуникацияларини ташкил этиш (919 KB)
Мирзаев С.С.,
Дусмуратов Ғ.Д.
Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини бошқаришда ахборот тизимларидан фойдаланиш (620 KB)
Мирзарахимова А.Б. Современные тенденции реализации электронных услуг в здравоохранении в условиях развития цифровой экономики (566 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Уразалиев К.Т. Электрон тижоратни солиққа тортишнинг жаҳон тажрибаси (614 KB)
Тангриқулов Ғ.Б. Инновацион фаолиятни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг хориж тажрибаси (679 KB)
Очилов С.Т. Солиқлар бўйича қарздорликларни камайтиришнинг хориж тажрибаси (636 KB)
Шомансурова З.А. Ўзбекистонда ўрта муддатли бюджет тизимига ўтишнинг зарурлиги ва аҳамияти (626 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сайфутдинов Ш.С. Ўзбекистонда меҳмон уйларини ташкил этишда халқаро тажриба (634 KB)
Ахмедов У.Х. Меҳмонхона бизнесида хизматлар сифати ва самарадоригини бошқариш механизмларини шакллантириш ва уларни баҳолаш ҳамда амалиётда қўллаш (791 KB)
Амонбоев М.,
Халилов С.Ш.
Туризм индустрияси ривожланишининг асосий йўналишлари ва истиқболлари (742 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рўзиева Д.И. “Бизнес юритиш” рейтинги кўрсаткичлари самарадорлигини ошириш йўллари (640 KB)
Шералиев О.Р. Гео - и внешнеэкономические интересы узбекистана в возрождении шелкового пути (595 KB)
Ахмедов Ф.Х. Тижорат банклари ташқи савдога хизмат кўрсатиш амалиётининг хориж тажрибалари (589 KB)