№3, 2022 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ходжимамедов А.А. Банк тизимини рақамлаштириш шароитида банк инновацияларини такомиллаштириш (1219 KB)
Жиянова Н.Э. Финансовые технологии и их влияние на финансовые рынки (947 KB)
Шарипов Т.М. Fintech тижорат банклари рақамли трансформациясининг муҳим омили сифатида (653 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махмудов А.Н. Саноат корхоналарида харажатларни маҳсулот таннархига тақсимлаш методологиясини такомиллаштириш истиқболлари (933 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амирджанова С.С. Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане (1005 KB)
Ганиев Б.З. Ўзбекистонда хусусий секторда ишчи кучига бўлган талабнинг ҳолати ва унинг бандликни таъминлашдаги аҳамияти (883 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Яхшимуратова А.Р. Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётига инвестициялар киритиш зарурати (964 KB)
Дадаханова С.М. Хорижий мамлакатларда инвестиция фаолиятини тартибга солиш йўллари (750 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исмаилов А.М. Қурилиш корхоналари иқтисодий салоҳиятини бошқаришда иқтисодий манфаатларнинг шаклланиши (1034 KB)
Akramova N.I. O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish va rivojlantirish (836 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бахтиёров Б.Б. Марказий Осиё мамлакатлари ва Ўзбекистонда саноат корхоналарининг инновацион бошқаруви амалиётининг қиёсий таҳлили (1041 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Saidmamatov O. Impact of Covid-19 on the tourism industry of Aral Sea region of Uzbekistan (952 KB)
Аҳмаджонов А.K. Ўзбекистонда электр энергетика соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари (1151 KB)
Хабибов Р.И. Ваколатли иқтисодий операторлари юкларни хавфсиз етказилиши занжирида божхона органларининг ишончли ҳамкори сифатидаги аҳамияти (1022 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дехканова Н.Ш. “Узкимёсаноат” АЖ иновацион-инвестицион моддий-техник базасини такрор ишлаб чикариш механизми (1007 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сахибов О.К. Профессионал таълим тизимини ривожлантиришда давлат молиясининг аҳамияти (890 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Джалилов Д.А. Ўзбекистонда ЯИМ четланишини нарх индекслари ва ишсизлик даражасига таъсирини эконометрик моделлаштириш (1045 KB)
Очилов Ш.Б.,
Авезова Ш.М.
Инновационный метод прогнозирования трудовых ресурсов на основе корреляционных моделей (1319 KB)
Makhkamov T.,
Abduraupov R.
Methodological Aspects of the Relationship Between Corporate Governance and Firm Performance (924 KB)
Салимов Б.Т.,
Салимов Б.Б.
Кичик бизнесда инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш кўрсаткичлари таҳлили ва уларни истиқболда ривожланиш тенденцияларини прогнозлаш (485 KB)
Нормуродов Х.Э. Ишлаб чиқариш инфратузилмаларида юзага келадиган муаммоларни синергетик таъсирини баҳолаш (1194 KB)
Навруз-зода Л.Б. Бизнес субъектларининг тадбиркорлик қобилиятини “KPI” воситасида баҳолаш механизми (1356 KB)
Турдибеков Ю.И. Автотранспорт воситаларини баҳолашда эскиришларни ҳисоблаш услубияти (1215 KB)
Умаров И. Ю. Озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувини ташкилий-иқтисодий механизмини баҳолаш услубиёти (941 KB)
Абдуғаниев О.А. Истеъмол саватига кирувчи қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини полином моделлари бўйича адаптив баҳолаш ва прогнозлаш (1057 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хаджимуратов А.А. Туркистонда дастлабки капитал жамғаришнинг тарихий тенденцияси (902 KB)
Одинаев Д.Ш. Иқтисодий салоҳият тушунчаси, таркиби ва шаклланиш омиллари (969 KB)
Ситмуратов Ш.Т. Иқтиcoдий ўcишни тaъминлaш, бapқapopлaштиpиш вa pивoжлaнтиpишнинг юқopи cифaтини мaқcaдли шaкллaнтиpиш (1042 KB)
Сотволдиев Н.Ж. Давлат томонидан озиқ-овқат бозорини тартибга солиш йўналишлари (773 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Байбобоева Ф.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлаш (766 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Беркинов Б. Б.,
Қодиров З.
Сунъий интеллектни ривожлантиришнинг хорижий стратегиялари ва улардан амалиётда фойдаланиш йўналишлари (1103 KB)
Мирсоатов А.К. Рақамли трансформация: мазмуни, моҳияти, шарт-шароитлари ва истиқболли йўналишлари (375 KB)
Эҳсонов Ж.Р. Корпоратив форсайт технологиялари орқали электрон логистика хизматларини такомиллаштириш (1207 KB)
Мўминов Б.Б.,
Насимова Н.М.,
Насимов Р.Х.
Сунъий интеллектдан фойдаланиб синтетик рақамли тиббий тасвирларни ҳосил қилиш ва баҳолаш (1689 KB)
Шаропова Н.Р. Ўзбекистон тадбиркорлик субъектлари фаолиятида CRM тизимларидан фойдаланиш (1012 KB)
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Таълим тизимида рақамли трансформацияни амалга ошириш тенденциялари (757 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Peng Xinge Tracing the Origin and Theoretical Exploration of Service Economics (731 KB)
Kulimova Kh.М. Activity of Tax Authorities in Monitoring of Export-Import Operations (649 KB)
Тўраев Ш.Ш. Корхоналарда солиқ юкини оптималлаштириш маслалари (739 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бекназаров Ф.А. Самарқанд вилоятининг зиёрат туризми ресурслари ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш имкониятлари (882 KB)
Курбанов Ф.Г. Роль и место музейных услуг в сфере услуг (465 KB)
Нарзиев М.М. Бухоро вилоятида гастрономик туризм кластерини шакллантириш имкониятлари (1098 KB)
Хуррамов О.Қ. Ўзбекистонда рақамли туризмни ривожлантириш имкониятлари (1092 KB)
Maxmudova N.O'. Ta’lim turizmining mohiyati, nazariy va konseptual asoslari (1025 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ғаниев Д.А. Давлат қарзи ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқлик – Ўзбекистон мисолида (1125 KB)