Журнал таҳририяти билан боғланиш

Почта манзили:

 

E-mail Address:

100003, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси 49 уй. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали.

 

Scientific e-journal "Economics and Innovation Technologies", № 49, Islom Karimov street, Tashkent city, Republic of Uzbekistan, 100003.

Таҳририятнинг жойлашиши:

 

Location of the Editorial Office:

1 бино (ректорат), 2 қават, 208 хона.

 

208 room, 1st floor, Administrative building.

Таҳрир Кенгаши раиси:
профессор Шарипов Конгратбой Авезимбетович

 

Chairman of the Editorial Board:
Professor Sharipov Kongratboy Avezimbetovich

Электрон почта: [email protected]
Тел.: (+99871) 232-64-21.

 

Phone.: (+99871) 232-64-21.

Бош муҳаррир:
профессор Абдурахманова Гулнора Қаландаровна

Editor-in-chief:
professor Abdurakhmаnova Gulnora Kalandarovna

Электрон почта: [email protected]
Тел.: (+99871) 239-27-15, (+99871) 239-27-09.

 

Phone.: (+99871) 239-27-15, (+99871) 239-27-09.

Муҳаррирлар:
Вахабова Марфуа Миркомоловна
Мирҳидоятова Дилфуза Миркомоловна

 

Editors:
Vakhabova Marfua Mirkomolovna
Mirkhidoyatova Dilfuza Mirkomolovna

Электрон почта: [email protected][email protected]
Тел.: (+99871) 239-28-69, (+99871) 239-27-09.

 

Phone.: (+99871) 239-27-15, (+99871) 239-27-09.
Техник муҳаррирлар:
Рахматов Зиёдулло Носирович
Мирзамедов Суннатилло Нематуллаевич
 
The editorial editors:
Rakhmatov Ziyodullo Nosirovich
Mirzamedov Sunnatullo Nematullaevich
 

Компьютерда саҳифаловчи ва мақолаларни қабул қилиб олишга масъул шахс:
и.ф.ф.д. (PhD) Абдуллаев Мунисбек Kурбонович.

 

Responsible person for browsing and receiving articles on the computer:
PhD Abdullaev Munisbek Kurbonovich

Электрон почта: [email protected], m.abdullayev@tsue.uz
Тел.: (+99871) 239-27-09, (+99871) 239-28-15.

 

Phone.: (+99871) 239-27-09, (+99871) 239-28-15.

Веб-администраторлар:
Саидов Беҳзод Беҳбудович
и.ф.ф.д. (PhD) Бобожонов Азиз Бабаханович

 

 
Webmasters:
Saidov Bekhzod Bekhbudovich
PhD Bobojonov Aziz Babakhanovich

Электрон почта: [email protected]

Электрон почта: [email protected]
Тел.: 239-27-09.

 

Phone.: (+99871) 239-27-09.
Телефон орқали мурожаатлар иш кунлари соат 9-00 дан 17-00 гача қабул қилинади.
Applications on the phone are accepted from 9-00 till 17-00 working days.