№1, 2015 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Раббимқулов Ш. М.
Корхоналарнинг банкротлик ҳолатлари: келиб чиқиш сабаблари, молиявий соғломлаштириш, хорижий тажрибалар (370 KB)
Атаниязова М. Тижорат банкларининг инновацион фаолияти хусусидаги илмий-назарий қарашлар ва уларга муаллифлик муносабатлар (295 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Маткаримов Д.М. Молиявий ҳисобот ахборотининг сифати ва самарадорлигини оширишда харажатларни комплекс баҳолаш тизимининг ўрни (424 KB)
Кузиев И.Н. Совершенствование отчета аудитора на основе международных стандартов аудиторской деятельности (365 KB)
Абдусаломова Н.Б. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантиришда қора металлургия саноати корхоналарининг тутган ўрни ва уларда бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари (511 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураманов Х. Х. Демографик салоҳиятнинг шаклланиш омиллари ва уни баҳолаш (643 KB)
Тула Н.Б. Рынок труда - важный сектор рыночной экономики (353 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зокиров Ш.Э. Мамлакатимиз ёқилги саноати ривожланишида инвестицияларнинг ўрни (485 KB)
Умаров Ф. Миллий иктисодиётни баркарорлигини таъминлашда хорижий инвестициялар (442 KB)
Хошимов Э.А.,
Мингишов Л.Ў.
Мамлакатда тўлақонли рақобат муҳитини шакллантириш ишлаб чиқаришни модернизациялашнинг асосий омили (402 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ирматова З.Б. Корхоналарда меҳнат унумдорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлашни такомиллаштириш йўллари (525 KB)
Максудов С.М.,
Максудова Ш.А.
Проверка экономических законов: закон альфреда маршалла «зависимость объема спроса и предложения на товары от их цен» (353 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ризаева К.Р. Competitiveness of economy of uzbekistan and its impact on sustainable economic development (398 KB)
Камбарова Ш.М. Кичик корхоналарда илмий-техника янгиликларини жорий этиш –ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини оширишнинг мухим омили (495 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Халилов Н. Х. Саноат корхоналарида маҳсулот сифати ва рақобатбардошлигини оширишнинг методологик масалалари (308 KB)
Умаров И. Ю. Cаноатнинг минтақа иқтисодиётини ривожлантиришдаги роли ва ўрни (577 KB)
Исаджанов А.А.,
Кенжабоева Р.М.
Озиқ-овқат хавфсизлиги: замонавий тенденциялар ва миллий устуворликлар (434 KB)
Эрхонова М.А. Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини биологик химоялашда биолобараториялар моддий-техник базаси хозирги холати (361 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махмудов А.А. Олий таълим муассасаларида молиялаштириш тизимини бошқаришнинг халқаро амалиёти (358 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хусаинов Ғ.Л. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини молиялаш механизмини такомиллаштириш имкониятлари (408 KB)
Темиров А.А. Кичик бизнес cубъектлари инновацион фаолиятини молиялаштириш муаммолари (266 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиев Б.А.,
Мелиқулов А.Н.
Миллий армия - ватанпарварликнинг юксак намунаси (267 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бегалов Б. А.,
Рузметова Х.Н.
Кичик бизнес субъектлари учун яратилаётган ахборот тизимлари сифатини баҳолашда фойдаланувчилар талабининг таҳлили (484 KB)
Афзалов З.Ш.,
Аметова Ф.Р.,
Эшниязов Ж.Ю.
Информационные системы и технологии в социальной сфере (287 KB)
Умурзаков С.У. Об основных направлениях автоматизации бизнес-процессов управления финансовыми потоками (286 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзуллаева Д. М.,
Умидова Ф.И.
Таълим жараёнларини замонавийлаштиришда ўқитувчининг услубий ишларини аҳамияти (320 KB)
Раҳимов Р.К. Савдо-тижорат фаолиятини илмий асосда ташкил этиш ҳақидаги жадидларнинг қарашлари ва ёндашувлари (315 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сафарова Н.Н. Инструменты прогнозирования спроса на национальный туристический продукт (355 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров У.П. Японияда ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан қўллаб қувватлаш механизмлари (307 KB)