№3, 2012 йил март

Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Одилов Ш.Ғ. Ривожланган давлатларларда логистик жараёнларни ташкил қилинишининг ҳолати ва хусусиятлари (523 KB)
Мирбабаев Ф. А.,
Шообидов Ш. Ш.
Корпорацияни бошқаришда ахборотлар тизимини шакллантириш (228 KB)
Исаева М. У. Интернет - реклама бозорини ташкил этиш ва унинг фаолиятини такомиллаштириш усуллари (179 KB)
Усмонова Н. Р. Персонални бошқариш борасида қарорлар қабул қилишнинг автоматлаштирилган тизимларидан фойдаланиш (172 KB)
Юсупбеков Н. Р.,
Бобожонова З. Ш.
Ишлаб чиқариш корхоналарида конструкторлар учун махсус соҳага ихтисослашган сенсорли ГИД-тренажёр қурилма (343 KB)
Джанадилов Ш. Ў. Мамлакатлар суғурта бозорининг шаклланиб бориш тенденциялари ва унинг миллий иқтисодиётда тутган ўрни (350 KB)
Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахмонов Д. А. Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш муассасаларини молиялаштиришнинг устувор йўналишлари (176 KB)
Йўлдошев Ж. Т. Кадрлар тайёрлаш тизимини молиялаштириш жараёнида тадбиркорлик маблағларининг ўрни (219 KB)
Насриддинов Ф. Н. Ўзбекистон тижорат банкларида рискларни бошқаришнинг амалдаги ҳолати ва уни баҳолаш (363 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махсудов Б. Ю. Замонавий бошқарув ҳисобининг хўжалик юритувчи субъектларни ривожлантиришдаги роли (265 KB)
Ахмедова М. Ш. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришни иқтисодий қўллаб-қувватлашнинг иқтисодий таҳлили (237 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махмудов Н. М.,
Жумаев Б. Б.
Бухоро вилоятида қишлоқ аҳолисининг даромадлари: ҳозирги ҳолати ва уни ошириш йўналишлари (443 KB)
Исакулов Ш. Н. Финансово-экономические аспекты миграционных процессов республики Узбекистан (222 KB)
Бобонов Н. Х. Самарқанд вилоятида аҳолини ижтимоий муҳофаза қилишнинг ҳудудий тизимини ривожлантириш (474 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Джаббарова Н. И. Инновацион тадбиркорликнинг асосий тамойиллари ва уни ташкил этиш усуллари (193 KB)
Каттаев Н. Т. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида Хитойнинг тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш сиёсати (348 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Успенская С. Н.,
Митрушова М. Л.
Основные проблемы управления энергосбережением (169 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рўзиқулов А. А. Электрон тижорат: имкониятлар, муаммолар ва ечимлар (819 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шодибекова Д. А.,
Шодибеков Д. И.,
Нуриддинов Ж. К.
Ўзбекистонда экспорт фаолиятининг ривожланиши ва истиқболлари (297 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ханкельдиев Г. Ш. Мулк ислоҳотларини амалга ошириш жараёнида корпорацияларни бошқариш муаммолари (1167 KB)
Уролова Г. А. Оценка показателей социально-экономического развития Навоийской области (308 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахимов Б. И. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда хўжалик турларининг ўрни (238 KB)
Камолиддинов И. М.,
Эргашев Ж. Ж.
Қишлоқ хўжалигида транспорт воситаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўллари (181 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гайибназаров Б. К.,
Абдуллаева М. Р.
Статистикада замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш йўллари (244 KB)
Бахромова Д. Б. Мамлакатимизда ижтимоий соҳалар фаолиятини янада такомиллаштиришнинг иқтисодий-статистик таҳлили (287 KB)
Мадраимов А. У. Ўзбекистонда аҳоли пул даромадларини ошириш манбалари ва имкониятларини статистик баҳолаш (374 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашева Л. Г. Реализованные пути преодоления деструктуризации отраслей в национальной экономике Узбекистана (308 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холмуродов С. Э. Аҳолини иш билан банд қилишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни (290 KB)
Бутаев Д. И. Ишлаб чиқариш кооперациясини кучайтиришда кичик бизнес имкониятларидан фойдаланиш йўналишлари (270 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аҳмадбек қизи Г. Фуқаролик жамиятини ривожланишида ахборотлашув жараёнининг ўрни (243 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов М. И.,
Юсупов О. А.,
Қулматов Ч. А.
Солиқ тизимини ислоҳ қилиш шароитида солиқ назоратининг шакллари ва уни такомиллаштириш йўллари (248 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедходжаев Р. Т. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в модернизации экологического туризма страны (166 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А. М. Проблемы внешнеэкономической деятельности (306 KB)
Курпаяниди К. И. Из практики государственной поддержки малого предпринимательства за рубежом (398 KB)
Отақулов М. К. Халқаро бозорларда глобал товар экспорти ва импортининг трендлари (369 KB)