№4, 2020 йил июль-августь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эрназаров К.Ю. Бюджетдан молиялаштириш усуллари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари (420 KB)
Нормухамедов С.Р. COVID-19 пандемияси ва унинг глобал синдикатлашган кредитлар бозорига таъсири (413 KB)
Ташходжаев М. М. Ўзбекистонда таълим тизимини молиялаштиришнинг ривожланиш тенденциялари (299 KB)
Бурханов А.У. COVID-19 коронавирус пандемиясининг Ўзбекистон молия бозорига таъсири (577 KB)
Жумаева С.Х. Тўлов балансининг иқтисодий моҳияти ва унга нисбатан ёндашувлар эволюцияси (377 KB)
Дускобилов У.Ш. Монетар сиёсатнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш истиқболлари (350 KB)
Худойқулов Х.Х. Акциядорлик жамиятлари капиталини баҳолашда капитал активлар ҳисоблаш (CAPM) усулидан фойдаланиш (436 KB)
Хасанов Х.Н. Корпоратив сектор корхоналари томонидан молиявий ресурсларни жалб қилиш билан боғлиқ рискларни пасайтириш йўллари (335 KB)
Примова Н.И. Маҳаллий бюджетларнинг молиявий стратегиялари шаклланиши ва уларнинг гуруҳланиши (429 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашев Ш.Т. Транспорт ташкилотларида иқтисодий таҳлилни ташкил этишнинг назарий-услубий асослари (398 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махмудова Н. Ўзбекистонда аҳоли тадбиркорлигини ривожлантиришда давлат молиявий ресурсларидан фойдаланишни такомиллаштириш муаммолари (408 KB)
Насимов Д.А. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида иш билан бандликнинг замонавий шакллари (629 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тилаволдиев Н.Х. Миллий капитал бозорига хорижий институционал инвесторларни жалб қилиш йўллари (335 KB)
Маҳмудов С.Б. Инвестицияларни молиялаштиришда инвестицион муҳитини такомиллаштириш (385 KB)
Қобилов А.Э. Қашқадарё вилоятида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг устувор йўналишларини баҳолашда кўп мезонли қарор қабул қилиш модели (642 KB)
Ражабов Н.Р. Инвестицион муҳит жозибадорлигини баҳолашнинг илмий-услубий жиҳатлари (597 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сотволдиев Н.Ж. Олий таълим муассасасини бошқариш – иқтисодий диагностика объекти сифатида (408 KB)
Холмаматов Д.Х. Улгуржи савдо корхоналарида товар захираларини ташкил этиш ва бошқаришни такомиллаштириш (378 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кадиров М.Ў. Инновацион-инвестицион фаолиятнинг ривожланиш тенденциялари амалдаги ҳолати таҳлили (525 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Искандаров А.М. Қишлоқ хўжалиги хавфларини таснифлаш (551 KB)
Юсупов Ш.Б. Акциядорлик жамиятларининг молиявий хавфсизлигини баҳолаш (470 KB)
Дехканова Н.Ш. Организация инновационных кластеров в управлении инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий (325 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ярашова В.К. Макроэкономическая роль транспорта как отрасли материального производства (491 KB)
Амиров Л.Ф. Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр сектори ва унинг асосий тушунчалари (402 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов К.Б. Навоий вилоятининг инвестицион имижини яратиш хусусиятлари (439 KB)
Буранова Л.В. Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение для развития сурхандарьинской области (507 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Неделькина Н.И. Основные аспекты разработки концепции проекта государственно-частного партнерства в системе дошкольного образования Узбекистана (420 KB)
Мамажонов И.Ғ. Иқтисодий таълимда инновацион ва ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланишнинг долзарб масалалари (631 KB)
Қосимов М. С.,
Джаббарова Ш.Г.,
Зияева М.М.
Ўзбек тилида иқтисодиётга оид атамаларни қўлланилиши (319 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Арипов У.Б. Ўзбекистон Республикасида электрон тижорат кўрсаткичларини прогнозлаш услубиёти (600 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахмонов Н.Р. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда олий таълим тизимининг роли (402 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Атамуродов Т.Т. Давлат харидлари ташкил этилишини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари (359 KB)
Байбобоева Ф.Н. Тадбиркорлик фаолияти иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибаларидан фойдаланиш йўллари (356 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Mahmudov T.О. The importance of using the digital marketing strategy in the fashion industry in the development of textile industry (399 KB)
Зуфарова Н. А. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида бренд капиталини шакллантиришнинг зарурияти (573 KB)
Ғиёсидинов Б.Б. Транспорт корхоналарида маркетинг тадқиқотларини амалга ошириш (431 KB)
Султонов Ш.А. Пандемия даврида тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришда хорижий давлатлар тажрибаси (335 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мустафакулов Ш. И.,
Абдуллаев М. Қ.,
Хамидов Р.
Электрон ҳукумат – рақамли Ўзбекистон тараққиётининг асоси (365 KB)
Rustamov D.J. Development of the digital economy the role of commercial banks (321 KB)
Allaeva G.J. Basic aspects of the formation and development of the digital economy in the republic of Uzbekistan (516 KB)
Ходжаев С.М. Электрон ҳукумат ва ахборотлашган жамиятни оптимал шакллантириш масалалари (317 KB)
Мадиева З.И. Интернет-маркетингдан фойдаланишнинг асосий йўналишлари (343 KB)
Одилов Ш.Ғ.,
Абдусаломова И.И.
Миллий статистика тизимини рақамли иқтисодиёт технологиялари асосида янада такомиллаштириш механизмлари (533 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Худойқулов С.К.,
Жумаев У.Н.
Пандемия шароитида Ўзбекистон солиқ тизимида солиқ имтиёзлари ва уларнинг бюджетга таъсири (345 KB)
Юлдашев О.Т. Ҳаёт суғуртаси бўйича тўловларни кафолатлаш тизимини ташкил этиш принциплари (349 KB)
Хожиев Ж. Д. Аҳолининг реал даромадлари бўйича фарқланиш даражасини камайтириш механизми (353 KB)
Ҳакимов У.Ф. Солиқ қарзини ундириш амалиёти ва уни такомиллаштириш таҳлили (385 KB)
Абдурахимова Ё.М.,
Абдурахимова Г.М.
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг янги таҳрирдаги ўзгаришларининг таҳлили ва уни такомиллаштириш йўналишлари (379 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мирзаев А.Т. Туристик-рекреация кластерларини бошқаришда инновацион салоҳиятнинг ресурс компонентини баҳолаш услубиёти (585 KB)
Azizova S. Tourism innovation can provide potentials economic growth in random selected economies (567 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хошимов Э.А. Валюта сиёсатининг экспортни ривожлантиришдаги рағбатлантирувчи ролини ошириш йўллари (479 KB)
Саидов У.Ш. Ташқи савдода юкларини ташишдаги айрим муаммолар (Туркия давлати мисолида) (437 KB)