№3, 2016 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедов Ф.Х. Криптовалюталарнинг хусусиятлари ва уларнинг халқаро тўлов воситаси сифатидаги ўрни (428 KB)
Абдуллаева С.Б. Инновационные мероприятия по развитию системы безналичных расчетов на основе эффективного использования банковских пластиковых карт в Республике Узбекистан (301 KB)
Саттаров Б.К. Корхона капитали қиймати ва унинг аҳамияти (318 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдувахидов Ф.Т.,
Мавлянова Д.М.
Енгил саноат корхоналарида умумбригада харажатлари ҳисобини такомиллаштириш масалалари (294 KB)
Шукурова М.Ш. Автомобиль транспортининг фаолият кўрсаткичлари ресурсларини аниқлашда иқтисодий таҳлил услубларини такомиллаштиришнинг аҳамияти (510 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тула Н.Б.,
Тухтахунова Д.А.
Статистическая оценка демографических факторов развития трудовых ресурсов Узбекистана (531 KB)
Хомитов К.З. Аҳолининг иш билан оқилона бандлигини таъминлашда касаначилик меҳнатининг ўрни (288 KB)
Насимов Д.А. Иш билан бандлик эгилувчан шаклларининг иқтисодиёт тараққиётига таъсири (478 KB)
Алижонов У.М. Демографик жараёнларни давлат томонидан тартибга солиш тамойиллари ва усуллари (483 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Собиров А.А. Ўзбекистоннинг минерал хомашё ресурслари ва ишлаб чиқариш салоҳияти инвестиция жозибадорлиги омиллари сифатида (344 KB)
Султанов М.А.,
Ғаниев А.Н.
Инвестиция фондлари – илмий-назарий тадқиқ предмети сифатида (381 KB)
Хашимова Н.А. Механизма формирования инвестиционного потенциала: сущность и принципы построения (327 KB)
Султонбоева М.Б. Инвестиция фондларининг турлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари (269 KB)
Отажанов У.А. Глобаллашув шароитида инвестицион фаолият орқали барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш (382 KB)
Ядгаров А.А.,
Саидкаримова С. С.
Реал секторни ҳудудий ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилиш механизмини такомиллаштириш (448 KB)
Исламов Ф.Р.,
Носирова Н.Ж.
Иқтисодиётга киритилаётган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш (329 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қосимова Д. С.,
Кўчимов А.Х.
Ўзбекистон иқтисодиёти ривожининг ҳозирги босқичида автойўл тармоғининг ривожланишини бошқариш (421 KB)
Мухамеджанова К.А. Применение метода «шесть сигм» на предприятии текстильной промышленности (455 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муратова Ш.Н. Современный подход к решению экономико-экологических задач промышленных предприятий (376 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Вахабова Д.В. Интеллектуал капиталнинг инновацион иқтисодиёт рақоботбардошлигига таъсири (333 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аллаева Г.Ж. Факторы повышения экономической эффективности при внедрении инновационных технологий на предприятиях тэк Республики Узбекистан (283 KB)
Хужакулов Х.Д.,
Асқаров Н.Н.,
Хужакулов Ш.Х.
Кўп тармоқли фермер хўжаликларини ривожлантиришнинг айрим жиҳатлари (373 KB)
Абдуллоев А.Ж.,
Давлатов С.С.
Кўп тармоқли фермер хўжаликларининг ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва унда кооперация муносабатларини ривожлантиришнинг аҳамияти (412 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қуролов Қ.Қ. Иқтисодий таълим тизимида рақобат муҳитини ривожлантириш (350 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Адилова Г.А. Инновации в высшем образовании как стратегический фактор развития Узбекистана (398 KB)
Муратов Х. И. Кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришни самарали бошқариш (355 KB)
Маматурдиева Д.Р. Андижон вилоятида фаолият кўрсатаётган касб-ҳунар таълим муассасаларида мутахассислар тайёрлаш жараёнининг таҳлили (400 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рустамов Н.И. Ялпи ички маҳсулот кўрсаткичи тўғрисидаги илмий назариялар ва унинг ҳисобланишига доир мулоҳазалар (364 KB)
Мадраҳимов У.А. Иқтисодиёт тармоқларининг самарадорлигини баҳолаш (793 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Долгова И.Е. Исследование издержек производства и реализации продукции предприятий малого бизнеса как экономической категории (303 KB)
Умархаджаева А.М. Замонавий транспорт логистика хизматларини ташкил этишнинг муҳим масалалари (395 KB)
Турсунов Б.О. Маҳаллий ҳудудларда ҳунармандчиликни ривожлантириш ва тадбиркорлик фаолияти бошқарувини такомиллаштириш (335 KB)
Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда ҳудудий бошқарувнинг аҳамияти (525 KB)
Азаматов Ш.Э. Хусусий тадбиркорликка асосланган хизмат кўрсатиш соҳасининг ўзига хос хусусиятлари ва уни ривожлантиришнинг айрим масалалари (502 KB)
Салаев С.К.,
Таджиев Б.У.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари экспортини қўллаб-қувватлашда жамғармаларнинг роли (390 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зоҳидов А.А.,
Ҳамроев М.М.
Мамлакат транзит салоҳиятини оширишда электрон транспорт хизматларидан фойдаланиш истиқболлари (829 KB)
Қозақова М.Ш. Мамлакатимизда ахборот-коммуникациялар соҳасини ривожлантиришда “Электрон ҳукумат” тизимини такомиллаштириш йўллари (365 KB)
Кувандикова Д.К. Перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане (413 KB)
Жуковская И. Е. Совершенствование управленческих процессов на основе внедрения системы «Электронное правительство» в Республике Узбекистан (534 KB)
Иминова Н.А. Электрон ҳукуматни жорий этиш шароитида ахборот хавфсизлигини таъминлаш масалалари (361 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исмаилов Т.А. Совершенствование досудебного урегулирования налоговых споров на опыте зарубежных стран (402 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кадырова Н.А. Формирование брендинговой стратегии на рынке логистических услуг (332 KB)
Абдуллаев Ф.О.,
Худайберганов Д.Т.
Хоразм вилояти минтақасида туризм соҳасининг ривожланиш имкониятлари ва истиқболлари (418 KB)
Норкулова Д.З. Ёшлар ҳамда жисмоний имкониятлари чекланган инсонлар учун социал туризм хизматларини ташкил этиш ҳолати (513 KB)
Абдуллаев И.С.,
Қўзибоев Б.Ҳ.
Минтақа иқтисодиётини ривожлантиришда хизматлар соҳасининг ўзига хос хусусиятлари (391 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанов О.М. Солиқлар воситасида атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг Япония тажрибаси (368 KB)
Носиров Б.З.,
Абдурахманов А.Д.
Қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб-қувватлашнинг Европа тажрибаси (552 KB)
Саттикулова Г.А. Туркия республикаси демографик ривожланишининг замонавий хусусиятлари (416 KB)
Асқаров Н.И. Ташки савдони тартибга солишда божхона иқтисодий механизмини такомиллаштиришнинг концептуал йўналишлари (295 KB)