Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар

№2, 2022 йил март-апрель
Худайберганов Д.Т. Минтақада товарлар ва хизматлар бозори самарадорлигини баҳолаш моделлари (400 KB)
Тошалиева С.Т. Кичик тадбиркорлик ишлаб чиқариш хажмини динамик эконометрик моделлар ёрдамида таҳлил этиш (474 KB)
Курбанова Д.А. Темирбетон корхоналарида циркуляр иқтисодий тизим стратегиясига асосан ресурс тежамкорлигини таьминлаш моделининг ўзига хос хусусиятлари (500 KB)
Бабаджанова М.М. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ва донли экинга иқлим омиллари таъсирининг иқтисодий таҳлили (473 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Қулматова С.С. Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг техника таъминотига боғлиқлигини эконометрик баҳолаш (443 KB)
Анорбоева Б.Д. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштиришга таъсир этувчи омилларнинг статистик усуллардаги таҳлили (430 KB)
Давлатов Э.Б. Хорижий Марказий банклар томонидан кварталли прогноз модели (QPM)дан фойдаланишнинг назарий асослари (511 KB)
Шамсиева Ф.М. Мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини эконометрик моделлаштириш (452 KB)
Арзикулов О.А. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кичик тадбиркорлик фаолиятининг ҳудудий ривожланишини иқтисодий-статистик таҳлили (439 KB)
Норова С.Ю. Рақобатбардошлик, иқтисодий хавфсизлик, барқарор ривожланиш салоҳиятидан самарали фойдаланиш асосида иқтисодий ўсишни прогнозлаш (351 KB)

Pages