Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар

№3, 2022 йил май-июнь
Абдуғаниев О.А. Истеъмол саватига кирувчи қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини полином моделлари бўйича адаптив баҳолаш ва прогнозлаш (1057 KB)
Умаров И. Ю. Озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувини ташкилий-иқтисодий механизмини баҳолаш услубиёти (941 KB)
Турдибеков Ю.И. Автотранспорт воситаларини баҳолашда эскиришларни ҳисоблаш услубияти (1215 KB)
Навруз-зода Л.Б. Бизнес субъектларининг тадбиркорлик қобилиятини “KPI” воситасида баҳолаш механизми (1356 KB)
Нормуродов Х.Э. Ишлаб чиқариш инфратузилмаларида юзага келадиган муаммоларни синергетик таъсирини баҳолаш (1194 KB)
Салимов Б.Т.,
Салимов Б.Б.
Кичик бизнесда инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш кўрсаткичлари таҳлили ва уларни истиқболда ривожланиш тенденцияларини прогнозлаш (485 KB)
Makhkamov T.,
Abduraupov R.
Methodological Aspects of the Relationship Between Corporate Governance and Firm Performance (924 KB)
Очилов Ш.Б.,
Авезова Ш.М.
Инновационный метод прогнозирования трудовых ресурсов на основе корреляционных моделей (1319 KB)
Джалилов Д.А. Ўзбекистонда ЯИМ четланишини нарх индекслари ва ишсизлик даражасига таъсирини эконометрик моделлаштириш (1045 KB)
№2, 2022 йил март-апрель
Юлдашев О.Т. Ҳаёт суғуртасига бўлган талабга таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили (433 KB)

Pages