№1, 2021 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гадоев С.Ж. Тижорат банкларининг ликвидлилигини таъминлашнинг долзарб масалалари (385 KB)
Ван Ченг Клиeнтooриeнтирoвaнный пoдхoд к сoвeршeнствoвaнию мaркeтингoвoй дeятeльнoсти кoммeрчeскoгo бaнкa (525 KB)
Азларова А.А.,
Хонтураев Б.А.
Ўзбекистонда банк хизматлари сифатини истеъмолчиларнинг психографик портретини шакллантириш асосида баҳолаш тизимини жорий қилиш йўллари (348 KB)
Shermukhamedov B.U. Changes in loan and deposit interest rates in commercial banks (330 KB)
Абдувалиев С.А. Молия-саноат гуруҳларини ташкил этишдаги асосий жиҳатлар ва истиқболлар (411 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдусаломова Н.Б. Бизнес жараёнлари ва уларни ҳисобга олишни тaкoмиллaштириш (433 KB)
Маннапова Р.А. Хизматлар соҳасида бошқарув ҳисобини ташкил этиш масалалари (364 KB)
Мирсодиқов А.Т. Қурилиш соҳаси логистик занжирларида харажатларни бошқариш механизмини такомиллаштириш (529 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Карабаева Г.Ш. Формирование инновационного типа занятости молодежи в Узбекистане (311 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Иногамова М.С. Инвестиционный потенциал как фактор повышения инвестиционной привлекательности (386 KB)
Жамолов Ж.Ж. Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва улардан самарали фойдаланиш йўллари (403 KB)
Насритдинова Г.А. Жаҳон мамлакатлари автомобиль саноатининг инвестицион жазибадорлиги ҳолати таҳлили (426 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бахтиёров Б.Б. Саноат корхоналари инновацион бошқарувини ривожлантиришда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш имкониятлари (469 KB)
Қаршиев О.А. Суғурта компанияларида активлар таркибини бошқариш масалалари (495 KB)
Джураев Д.Д. Давлат, жамият ва бизнес тараққиётида GR-менежмент механизмидан самарали фойдаланиш (399 KB)
Киличев А.А. Корхона молиявий барқарорлигини бошқариш самарали тадбирларига креатив ёндошув хусусида (357 KB)
Рўзимов Б.Б. Озиқ-овқат саноати корхоналарида рақобатбардошликни бошқаришнинг назарий жиҳатлари (343 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ёқубжонова Ҳ.Ё. Эко-инновация тушунчасининг назарий асослари ва етакчи мамлакатлар тажрибаси (460 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саиткамолов М.С. Ўзбекистон Республикасида иссиқлик энергетикаси корхоналарини барқарор ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (416 KB)
Юсупов А.Х. Тежамкорлик - энергиядан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишидир (296 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиев Б.А. Институционал фаоллик - фаровонлик омили (314 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саидов М.С. Энергия хавфсизлиги таъминлашда соҳада бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари (977 KB)
Хакимов З.А. Саноат кластерлари самарадорлигини таъминловчи омиллар тизими (504 KB)
Тухтаев А.Х. Трансформация жараёнларининг кимё саноати ривожланишига таъсири (387 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Djalilova N.A. Iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli (307 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норова С.Ю. Рақобатбардошлик, иқтисодий хавфсизлик, барқарор ривожланиш салоҳиятидан самарали фойдаланиш асосида иқтисодий ўсишни прогнозлаш (351 KB)
Арзикулов О.А. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кичик тадбиркорлик фаолиятининг ҳудудий ривожланишини иқтисодий-статистик таҳлили (439 KB)
Шамсиева Ф.М. Мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини эконометрик моделлаштириш (452 KB)
Давлатов Э.Б. Хорижий Марказий банклар томонидан кварталли прогноз модели (QPM)дан фойдаланишнинг назарий асослари (511 KB)
Анорбоева Б.Д. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари етиштиришга таъсир этувчи омилларнинг статистик усуллардаги таҳлили (430 KB)
Қулматова С.С. Сурхондарё вилояти қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг техника таъминотига боғлиқлигини эконометрик баҳолаш (443 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахманов Ш.И. Зеленый фактор экономического роста в Узбекистане (проблемы и перспективы) (311 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зуфарова Н.Г. Олий таълимда маркетинг коммуникациялари мажмуасини қўллаш (380 KB)
Эшматов С. Озиқ-овқат маҳсулотлари миллий брендини яратишнинг назарий-услубий асослари (341 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кучкаров Т.С.,
Алимардонов М. И.
Внедрение инновационных и цифровых технологий в университеты (325 KB)
Абидов А.А.,
Норбоева Н.Э.
Кооператив меҳнат платформалари: ижтимоий тадбиркорликни янги шакли мақомида (574 KB)
Авлоқулова С.С. Сунъий интеллект - бизнес самарадорлиги ва барқарорлигини ошириш воситаси сифатида (338 KB)
Muzaffarova D.M. Zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llash orqali boshqaruv jarayonini raqamlashtirish (373 KB)
Erkayeva G.P.,
Vayskulov R.A.
Mintaqaviy turizmni rivojlanitirishda geoaxborot texnologiyalarning ahamiyati (501 KB)
Abdullayev M.K.,
Rizayeva F.X.
Biznesda axborot texnologiyalari rolini oshirishning zamonaviy tendensiyalari (359 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов М. И.,
Шеров С.Р.,
Юсупов О. А.
Совершенствование методологии налогового контроля в условиях качественных преобразований в системе государственных органов налоговой службы (351 KB)
Зайниев Ф.Н. Фискал сиёсат орқали аҳоли даромадларини тартибга солиш масалалари (353 KB)
Баратова Д.А.,
Олимжонов С.С.
Коронавирус пандемияси даврида ҳаёт суғуртасининг ҳолати, ривожланиши ва ижтимоий ҳимоядаги ўрни (358 KB)
Давлатов М.С. Товар ва хизмат турларини ягона таснифлаш тизими (565 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исмаилов Б.А. Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатиш соҳасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболлари (616 KB)
Ruziev Sh.R. MICE turizm orqali Qo‘qon shahrining turistik salohiyatini targ‘ib qilish usullari (618 KB)
Садуллаева А.А. Хоразм вилояти туризм хизматлари бозорида таклифнинг узига хос хусусиятлари (449 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кучаров А.С.,
Камалова Э.А.,
Ишманова Д.Н.,
Холиқова Р.С.
Применения механизма инновационного управления в нефтегазовых предприятиях в условиях глобальной пандемии (364 KB)