№4, 2021 йил июль-августь

Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хакимов Н.Н. Таълим тизимида давлат молиявий назорати самарадорлигини таъминлаш (416 KB)
Зайнутдинов И.С. Молиявий активларни бошқаришнинг йўллари (346 KB)
Абдусаломова Н.Б. Корхоналар бухгалтерия фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш (381 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Элмонов Б.Э. Самарқанд вилоятида бандлик масалалари: таҳлил ва натижа (539 KB)
Маматкулов Т.Д. Аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш: муаммолар, таҳлиллар ва ечимлар (551 KB)
Қурбонов С.П. Меҳнат бозорида унумли ва маҳсулдор бандлик тақчиллигини аниқлаш ва мониторингини олиб бориш имкониятлари (656 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жумаев Н. Х.,
Номонова Ю.С.
Современное состояние развития глобальных потоков иностранных инвестиций (449 KB)
Иногамова М.С. Экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности региона (389 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И.,
Усмонов А.А.
Ходимларни бошқаришнинг мотивацион механизмига таъсир этувчи устувор омилларни аниқлаш масалалари (502 KB)
Рашидова Н.Р.,
Абдуллаев А.Ж.
Ташкилотларда ходимларни самарали бошқаришнинг илғор хорижий тажрибаларидан фойдаланиш истиқболлари (503 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Чўпонов С.О. Минтақада инновацион хизматлар турлари ривожланишининг эгзоген ва эндоген омиллари, улар таснифи ва кўрсаткичлари (352 KB)
Жураев Ф.М. Тошкент вилоятида аграр соҳани инновацион ривожлантириш имкониятлари (539 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сатторов С.А. Ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишини дискриптив таҳлили (419 KB)
Зокиров С.С. Ўзбекистонда урбанизация жараёнини фаоллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари (399 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Айсачев А. А. Ҳудудлар даражасида қишлоқ хўжалигининг иқтисодий ривожланишини статистик таҳлили (484 KB)
Хатамов О.Қ.,
Тошалиева С.Т.
Кичик тадбиркорлик субъектлари салоҳиятини ривожлантиришнинг иқтисодий-статистик таҳлили (619 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашев Т.Ш. Oлий тaълим, илм-фaн вa иннoвaциялap ўpтaсидaги интегpaцияни эффектив менежмент метoдлapи (483 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тохиров Ж.Р. Давлат-хусусий шерикликни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг принциплари ва уларнинг таълим тизимидаги ўзига хос хусусиятлари (440 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кадиров М.Ў. Ривожланаётган мамлакатларда инновацион-инвестицион фаолият орқали иқтисодий хавфсизликни таъминлаш тенденциялари (504 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсупова Ф.Й. Лизинг муносабатларини ривожлантиришда маркетинг стратегиясини қўллашнинг хорижий мамлакатлар тажрибаси (404 KB)
Азадова Б.А. Истеъмолчилар хулқ-атворини ўрганишда маркетинг тадқиқотларидан фойдаланиш (399 KB)
Рахматова С.Ш. Маркетинг салоҳиятини баҳолаш услубиёти (355 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Aliev A.I. Enhancement of the use of digital marketing technologies in development of an enterprise (525 KB)
Азаматов А.И.,
Набижонов А.Н.
Карантин шароитида “Техникавий чизмачилик” ва “Муҳандислик графикаси” фанларини масофавий ташкил қилиш ва ўқитиш (1024 KB)
Israilov A.M.,
Odilova D.,
Yuldosheva S.
Importance of Digital Marketing and Digital marketing strategies and tools in Hospitality Industry and Tourism (328 KB)
Меликов О.М. Рақамли банк технологиялари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда улардан самарали фойдаланиш йўллари (506 KB)
Тўйчибоев Н.С. Электроэнергияни истеъмол қилиш бўйича маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг ахборот жараёнлари (651 KB)
Ибрагимова А.И. Fintech – банк хизматларини рақамлаштириш драйвери сифатида (394 KB)
Ахмедова Х.О. Комплаенс тизимининг рақамли трансформациялашувида регулятив технологияларнинг ўрни (340 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тўраев Ш.Ш. Солиқ юкига оид илмий қарашларнинг ривожланиш тенденциялари (372 KB)
Қўлдошев Қ.М.,
Сабиров М.А.
Ислом мамлакатларида такафул суғуртанинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳамда ўзбекистонда шаклланиш жараёнлари (436 KB)
Нормурзаев У.Х. Тадбиркорларни қўллаб-қувватлашда солиқ имтиёзларини бериш орқали улардан самарали фойдаланиш йўллари (360 KB)
Ахроров З. О. Фойда ва уни солиқ объекти сифатида шакллантириш зарурияти (494 KB)
Мейлиев О.Р. Маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришда солиқларнинг аҳамиятини ошириш масалалари (803 KB)
Тошназарова Л.Ш. Ўзбекистон суғурта бозорида рақобатни ривожлантириш йўллари (399 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эштаев А. Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини ривожлантириш истиқболлари (345 KB)
Алиева М.Т,
Равшанов Т.Г.
Малайзияда зиёрат туризми ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва унинг ташкилий механизмлари (428 KB)
Бердимуродов А.Ш. Эркин туристик ҳудуддa дaвлaт-хусусий шeрикчилиги асосида туризм сoҳaсини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари (385 KB)
Махмудова Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш истиқболлари (0 KB)
Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдувалиев С.А. Тижорат банклари инвестицион фаоллигини оширишда молия-саноат гуруҳларининг роли (432 KB)
Исмаилов А.А. Пул-кредит концепцияларининг амалий аҳамияти (360 KB)
Тошпўлатов Д.А. Банк рискларини риск аппетити ва риск профили орқали баҳолаш ҳамда бошқариш (487 KB)
Хожиев Ж. Д.,
Мурадова Д.А.
Основные аспекты финансов домашнего хозяйства в Узбекистане (414 KB)
Саидханова С.С. Вопросы автоматизации процессов управления проблемных кредитов в коммерческом банке (531 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Касбий таълимда гуманитар фанларни ўқитиш учун рақамли технологияларни қўллаш (326 KB)