№3, 2018 йил май-июнь

Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураманов Х. Х.,
Бакиева И. А.
Фарғона вилоятида аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш хусусиятлари (326 KB)
Аъзамов Д.Ў. Персонални танлаш ва ишга ёллашда инновацион технологиялар (244 KB)
Джуманов Д.С.,
Сайиткулова П.И.
Аҳоли турмуш даражаси таҳлили ва фаровонлигини ошириш масалалари (367 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Назарова Р. Р.,
Нигматуллаева Г.Н.
Хорижий инвестицияларни жалб қилиш - минтақалар экспорт имкониятларини ошириш гарови сифатида (309 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кутбиддинова М.И. Саноат тармоқлари менежменти ва уни иқтисодиётнинг барқарор ривожланишидаги аҳамияти (238 KB)
Қосимова Д. С.,
Худойқулов М.Р.
Тўқимачилик акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув механизмлари самарадорлигини ошириш йўллари (226 KB)
Ташмухамедова Г.Р. Роль всеобщего управление качеством (TQM) в развитии системы менеджмента качества (276 KB)
Турсунов Б.О. Modern methods of production capacity usage management in textile enterprises (322 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Усмонов Б.Ш. Олий таълимнинг инновацион фаолияти ва уни иқтисодиёт ривожланишидаги ўрни (301 KB)
Ашурметова Н.А. Қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни иқтисодий баҳолаш тизимларининг таҳлили (272 KB)
Рустамова И.Б. Қишлоқ хўжалигида билимларни тарқатиш тизимини ривожлантиришнинг корея тажрибаси (234 KB)
Муродова Д.Ч. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини микромолиялашнинг илмий-назарий асослари (237 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Б. Cаноат махсулоти ишлаб чиқаришнинг ҳудудлар бўйича қиёсий таҳлили ва уни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари (357 KB)
Хасанов А.А. Чорвачилик статистикаси кўрсаткичлари тизимини тузишнинг ўзига хос жиҳатлари (291 KB)
Холматов Б.А.,
Исаков М.Ю.
Ишлаб чиқариш ташкилий-ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштиришнинг тежамкорликка таъсири (340 KB)
Мамаджонов Д.Г. Ўзбекистонда саноат тармоғи ривожланишининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш (490 KB)
Тлеуов Н.Р. Модернизация организационной структуры пищевой промышленности Республики Каракалпакстан (220 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тешабоев Т.З. Олий таълим тизимида инновацион фаолиятни ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш йўллари (329 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуғаниев О.А. Минтақанинг озиқ-овқат билан таъминланганлигини баҳолаш усуллари ва мезонлари (395 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исаков М.Ю.,
Ядгаров А.А.
Иқтисодий ислоҳотлар натижасида аҳолини арзон уй-жой билан таъминлашнинг долзарб масалалари (360 KB)
Муминова Э.А. Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини ривожлантиришдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари (253 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кувандиков Ш.О. Оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга синергетик ёндошув (249 KB)
Камилова И.Х. Перспективы развития кредитования малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане (255 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ғойибназаров Б. К.,
Турғунов Т.С.
Ўзбекистонда уй хўжаликлари даромадлари ва харажатларининг статистик таҳлили (308 KB)
Умаров О. С. Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари (324 KB)
Абдуллаев М.К. Корхоналарнинг ривожланиб бориши ва ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари (423 KB)
Саатова Л. Иқтисодиётнинг реал тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларини самарали бошқариш йўллари (237 KB)
Умрзаков Э.У. Некоторые подходы применения принципов реинжиниринга в управляющей системе предприятия (311 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эгамбердиев Ф. Т.,
Ёқубжонова Ҳ.Ё.
Экотуризмнинг иқтисодий моҳияти ва уни такомиллаштириш масалалари (327 KB)
Бозорова С.А. Аҳолининг иш билан бандлигини оширишда хизмат кўрсатиш соҳаларининг ўрни (244 KB)
Мадрахимова Г.Р. Хизматлар соҳасини республика ҳудудлари бўйича қиёсий таҳлили ва уни ривожлантиришнинг устувор вазифалари (307 KB)
Мирзаев А.Т. Ҳудудларда туристик рекреация объектларидан фойдаланиш даражаси ва уларга таъсир этувчи омиллар таҳлили (268 KB)