№3, 2015 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов И. И. Давлат бюджети тақчиллигини молиялаштиришнинг хориж тажрибаси (493 KB)
Ахмедов А.С. Ўзбекистонда инвистиция муҳитини яхшилашда тижорат банкларининг инвестицион фаолиятини ўзига ҳос хусусиятлари (279 KB)
Дускобилов У.Ш. Хитой Халқ банкининг очиқ бозордаги фаолияти ва уни маҳаллий пул бозорининг замонавий ривожланиш тенденцияларига таъсири (514 KB)
Тоймухамедов И.Р.,
Элбусинова У.Х.
Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик тузилмаларини молиявий маблағлар билан таъминлаш йўллари (383 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашева Ш.Т.,
Мавлянова Д.М.
Современные особенности учета и внутреннего аудита деятельности производственных предприятий (341 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураманов Х. Х. Кексаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг самарадорлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари (357 KB)
Рахмонов Д. А. Европа Иттифоқи мамлакатларида пенсия таъминоти тизимининг ривожланиш тенденциялари: Ўзбекистонда қўллаш йўналишлари (380 KB)
Шакаров З.Г. Методы исследования спроса и предложения на рынке труда с применением методов статистического анализа (495 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанов К.Қ. Минтақаларнинг нисбий афзалликлари ва ундан хорижий инвестицияларни жойлаштиришда фойдаланиш (331 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гулямов С. С.,
Азимов Д.Т.
Analysis of Knowledge Management System in Scientific research center under Uzbekistan Academy of Science (261 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норбоев О.А. Бозор тизимида турли мулк шаклларини ривожлантиришнингҳолати (430 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зоҳидов А.А.,
Юлдашев Р.А.
Марказий осиёда интеграцион тузилмаларни шакллантириш босқичлари (321 KB)
Сатторов О.Б. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқироз шароитида макропруденциал назорат ва унинг зарурлиги (327 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муминова К.Ш. Ўзбекистон саноатининг ривожланиш даражаси ва унинг ҳудудий жиҳатлари (459 KB)
Захидов Г.Э. Факторы формирования кластерного производства (351 KB)
Рахмонов Ш.Қ. Тупроқ унумдорлигини доимий ошириб бориш – аграр устуворлигини таъминлашнинг асоси (627 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хотамов И.С.,
Солижонов У.Х.
Risks of foreign economic activity (340 KB)
Тагаев Б. “Хуфиёна иқтисодиёт” иқтисодий хавфсизликка таҳдид сифатида (500 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Destinatsion marketingda raqobat turlari va raqobatbardoshlikning 6a modeli (303 KB)
Кучаров А.С.,
Ахрарова Д.А.,
Эгамбердиев Б.Б.
Роль логистики в развитии международных перевозок грузов (446 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Афзалов З.Ш.,
Акбарова Н.Ш.
Необходимость зарубежных инвестиций в развитии информационных и коммуникационных технологий (424 KB)
Абдуллаев М. Қ. Миллий иқтисодиётнинг ривожланишида интернет тармоғининг аҳамияти (413 KB)
Собирова Д.А. Multimedia sohasida 3D texnologiyalar (574 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Элмирзаев С.Э. Корпоратив солиқ менежментини самарали ташкил этиш ва ривожлантириш масалалари (571 KB)
Абдимўминова С.Т.,
Исмаилов Д. А.,
Иминова Д.Ф.
Ўзбекистонда ҳаёт суғуртасининг ривожланиш йўллари (572 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абидова Д.И. Меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарорлари самарадорлигини ошириш йўллари (1208 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бобожонов Б.Р.,
Хусаинов Ш.
Корея Республикасини экспортга йўналтирилган иқтисодиётининг ривожланиш босқичлари (467 KB)
Нурутдинов С.З.,
Шермухамедова Ш.А.
Глобализация – главный фактор развития современной мировой экономики (289 KB)
Қодирова З.А. Ишчи кучини экспорт қилувчи мамлакатларда меҳнат миграциясининг халқаро миқёсда тартибга солиниши (407 KB)
Хожиматов Р.Х. Жаҳон молия бозори: назарий қарашлар ва умумий тавсиф (454 KB)
Алимардонов Э. Д. Жаҳон молиявий марказлари: замонавий назариялар ва уларнинг миллий молия бозорини ривожлантиришдаги аҳамияти (522 KB)
Ахрарова Д.А. Замонавий жаҳон бозорида логистик хизматларнинг ривожланиш тенденциялари (493 KB)
Юсупов М.С. Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиб киришда МДҲ мамлакатларининг қишлоқ хўжалигини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш бўйича тажрибалари (433 KB)
Джуманиязов У.И. Organization and effectiveness of corporate governance in foreign countries (312 KB)