№1, 2011 йил сентябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиқориев О. Ф. Интернет-банкинг – инновацион банк хизмати (505 KB)
Жумаев Н. Х.,
Каримов Н. Ғ.
Инвестицион фаолиятни молиялаштиришда тижорат банкларининг иштирокини кучайтириш масалалари (340 KB)
Қодиров А. Демократик жамият қурилиши “ўзбек модели” нинг тамойиллари ва таянч устувор вазифалари (288 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холбеков Р. О.,
Тошпўлатов А. Ш.
Фермер хўжаликларида харажатларни самарали бошқариш омиллари (249 KB)
Пардаев М. Қ.,
Шоалимов А. Х.,
Тожибоева Ш. А.
Иқтисодий таҳлил фанининг ривожланиш тарихи (244 KB)
Вахидов С. В.,
Хашимова А. Т.
Бухгалтерский учет лизинговой деятельности: становление, развитие и совершенствование (521 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умурзаков Б. Х. Пенсия бадали солиқ тўловларидан нима билан фарқланади? (тадбиркорлар ва бўлажак пенсионерларга кўмак сифатида) (244 KB)
Абдураҳмонов Қ. Х. Меҳнат бозори назариясига янгича ёндашувлар (313 KB)
Шоюсупова Н. Т. Демографик ўзгаришларнинг шаҳар меҳнат ресурсларини тартибга солишга таъсири (519 KB)
Максакова Л. П. Качество жизни: социально-демографический аспект (545 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зияев Т. М.,
Шадиев Д.,
Ёқуб Д.
Миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлашда инвестицияларнинг ўрни (418 KB)
Хайдаров Н. Х. Тўғридан-тўғри инвестициялар имкониятлари (509 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қосимова Д. С. Нефть-газ тармоғини ривожлантиришда инвестиция стратегиясини баҳолаш мезонлари (512 KB)
Юнусов М. П. Биржа савдолари ва саноат ярмаркаси кичик бизнес субъектлари учун янги имкониятлар манбаидир (565 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов Р. Х.,
Абдуллаев А. М.
Инновационное развитие и новая реальность (303 KB)
Зайнутдинов Ш. Н. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси (255 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қосимов М. С. Инновацион корпоратив ҳамкорлик - замон талаби (916 KB)
Эгамбердиев Ф. Т.,
Мухитдинова Н. К.
Глобаллашув шароитида жаҳоннинг етакчи мамлакатларининг инновацион сиёсати (445 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гайибназаров Б. К.,
Рашидов А.
Экономический анализ развития сельского хозяйства Республики Узбекистан (233 KB)
Беркинов Б. Б. Ўзбекистоннинг ижтимоий - иқтисодий ривожланиш тенденциялари ва истиқболлари (880 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хожиахмедов Ғ.Х. Сифатни бошқаришнинг ташкилий иқтисодий асослари (517 KB)
Шодиев Т. Ш. Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, интеллектуаллаштириш ва диверсификациялаш асосида иқтисодий ўсиш сифатини ошириш (509 KB)
Болтабаев М. Р. Тўқимачилик саноати корхоналарининг рақобатдошлигини баҳолаш услубини такомиллаштириш (507 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бекмуродов А. Ш. Интерактивное обучение и информатизация образования важнейшее условие для выпуска профессиональных и компетентных кадров (298 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Р. Т. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлаш ҳолатининг таҳлили (489 KB)
Бахромова Д. Б. Қашқадарё вилоятида кичик корхона ва микрофирмалар фаолиятини ривожлантириш ҳолатини статистик баҳолаш (572 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов И. И. Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида давлат ташқи қарзини бошқаришнинг хусусиятлари (380 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашходжаева Ш. Д.,
Самадов А. Н.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда кичик бизнес ва xусусий тадбиркорликнинг ривожланиши (526 KB)
Рахимов Д. А.,
Абдуазимов Б. Б.,
Салихов С. А.
Ўзбекистонда яратилган топинамбурнинг “Файз барака” нави углеводлари ва уларни қўлланиш имкониятлари (499 KB)
Ғафуров У. В. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши (374 KB)
Хотамов И.С.,
Саъдуллаев Ҳ. И.
Нейрофанлар ва психологик тафаккур таъсири воситасида маркетинг концепциясининг вужудга келиши (423 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимова Г. Х. Юксак маънавиятли, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш буюк келажагимизни яратишда ҳал қилувчи кучдир (245 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ходиев Б. Ю.,
Бегалов Б. А.,
Саидов Б. Б.
Жаҳон дастурий маҳсулотлар саноатининг ривожланиб бориш тенденциялари (476 KB)
Гулямов С. С.,
Жуковская И. Е.
Основные аспекты эффективности применения информационного и программного обеспечения в туристской отрасли Узбекистана (664 KB)
Иминов О. К. Ахборот технологиялари янги иқтисодиёт таркиб топишининг бош омили сифатида (404 KB)
Мирбабаев Ф. А.,
Шадманова У. А.
Корпорацияни бошқаришда ахборот контроллинг тизимини ривожлантириш (241 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Новосардова С. А. Перспективные направления в исследовании развития адаптивных обучающих систем (330 KB)
Ҳакимова М. Ф. Бўлажак иқтисодчи мутахассисларнинг касбий маҳоратини шакллантиришда таълим технологияларининг ўрни (211 KB)
Каримова В. М. Инновацион технологияларни такомиллаштиришда гендер-менежмент ҳусусиятларини ўрганиш муаммоси (237 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муталов А. Солиққа тортишнинг соддалаштирилган тартиби солиқ соҳасида инновацион йўналишдир (298 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдувоҳидов А. А. Ўзбекистонда банк-мoлия тизимининг хизмат кўрсатиш соҳасига таъсири (323 KB)
Камилова Ф. К. Хусусий тадбиркорликни ривожлантириш шароитида туризм хизматлари маркетингини такомиллаштириш (492 KB)
Иватов И. Туристик маҳсулотлар бозорида турфирмаларни бошқариш ва уларнинг салоҳиятини ошириш (486 KB)