Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги

№3, 2016 йил май-июнь
Хомитов К.З. Аҳолининг иш билан оқилона бандлигини таъминлашда касаначилик меҳнатининг ўрни (288 KB)
Тула Н.Б.,
Тухтахунова Д.А.
Статистическая оценка демографических факторов развития трудовых ресурсов Узбекистана (531 KB)
№2, 2016 йил март-апрель
Тухтабаев Ж.Ш. Саноат корхоналарида меҳнат унумдорлигини омилли таҳлил қилиш услуби (459 KB)
Бакиева И. А.,
Раджабова Н.И.
Формирование качества трудовых ресурсов в условиях перехода к инновационному типу развития (302 KB)
Мирзакаримова М. Ўзбекистонда бандлик таркибини такомиллаштириш муаммолари (338 KB)
№1, 2016 йил январь-февраль
Садуллаев А.С.,
Салаев С.К.,
Султанов Ж.А.
Қуйи амударё минтақасида аҳоли таркиби ва меҳнат салоҳиятининг шаклланиши (335 KB)
Насимов Д.А. Меҳнат бозори эгилувчанлигининг таркибий элементлари (319 KB)
Бобаназарова Ж.Х. Иқтисодий рағбатлантиришни ошириш асосида аёлларни фойдали меҳнат жараёнига жалб этишнинг ўзига хос хусусиятлари (302 KB)
Тухтабаев Ж.Ш. Саноат корхоналарида персонал меҳнат самарадорлиги кўрсаткичини мезонлар бўйича баҳолаш (380 KB)
Абдураманов Х. Х. Аҳолининг кексайиш жараёнини статистик баҳолаш, мониторинг қилиш ва бошқариш муаммолари (358 KB)

Pages