№2, 2017 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахмонов Д. А. Ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг иқтисодий ўсишга таъсири (592 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дусмуратов Р.Д.,
Бекаева М.Э.
Фермер хўжаликларида айланма активлар таркибини мақбуллаштириш (538 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бобаназарова Ж.Х. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ижтимоий ҳимоянинг аҳамияти (458 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Акрамов С.А. Мамлакатимизда акциядорлик жамиятларининг инвестицион жозибадорлигини ошириш йўллари (507 KB)
Умаралиев Б.А. Ўзбекистон Республикаси қора металлургия корхоналарини модернизациялашнинг инновацион-инвестицион усулларини такомиллаштириш йўналишлари (501 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қаҳҳоров О.С. Таълим тизими бошкарувини такомиллаштиришда хорижий давлатлар тажрибасидан фойдаланиш (384 KB)
Ёзиев Ғ.Л.,
Мадатов Ф.Х.
Lean Production: корхона ресурсларини самарали бошқаришнинг замонавий концепцияси сифатида (339 KB)
Раҳматова М.Ғ. The approaches of criteria option for evaluating the effectiveness of the personnel control system in company (295 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Олимжонов А.У. Инновационный путь развития экономики Узбекистана (383 KB)
Отамуратов О. Improvement of the innovation management system in the pharmaceutical industry of the Republic of Uzbekistan (231 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рашидов Р.А. Пахта етиштириш иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари таҳлили ва тармоқ самарадорлигини ошириш йўналишлари (405 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Юсупов М.С.
Чуқур таркибий ўзгаришлар ва модернизация орқали қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантиришнинг устувор йўналишлари (634 KB)
Жураев Ф.М. Роль инноваций в развитии сельского хозяйства (476 KB)
Қурбонов Ж.Қ. Саноатни модернизациялаш Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатдошлигини ошириш воситаси сифатида (492 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Режапов Х.Х. Олий таълим тизимида хориж тажрибаси ва улардан фойдаланиш имкониятлари (438 KB)
Файзуллаева Т.Р.,
Рустамова Д.Р.
Таълим хизматларининг инновацияли хусусиятлари (310 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини баҳолаш услубияти (361 KB)
Тагаев Ш.М.,
Умарова Р.С.
Умумтаълим мактабларида синфлар ҳажмининг таълим сифатига таъсирини аниқлашнинг иқтисодий жиҳатлари (494 KB)
Умаров И. Ю. Озиқ-овқат саноатида тадбиркорликнинг фаолияти самарадорлигини аниқлаш ва прогнозлаш (464 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Икрамов М.А.,
Эшматов С.,
Набиева Н.М.
Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда транспорт хизматларининг ўрни (476 KB)
Пўлатов Н.Т. Мамлакатимизни ижтимоий – иқтисодий ривожланишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг тутган ўрни ва аҳамияти (446 KB)
Бобоёров М.М. Корхоналарнинг ташқи иқтисодий фаолиятини бошқаришни такомиллаштиришда маркетинг тадқиқотларининг роли (320 KB)
Бобоев А.Ч. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ҳозирги ҳолати (339 KB)
Эшматов С.,
Ходжаев Д.,
Юнусова Д.
Иқтисодий ислоҳотларда инновацион маркетинг моҳияти (404 KB)
Машарипова М.А. Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари (507 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қозақова М.Ш.,
Инамова Г.А.
Республикамизда ахборот-коммуникация соҳасини ривожлантириш (376 KB)
Мирбабаев Ф. А. Стратегия развития информационных технологий в управляющей системе корпораций (313 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исламкулов А.Х. Маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришда солиқ потенциалидан фойдаланиш масалалари (415 KB)
Бозоров А.А. Иқтисодиётни тартибга солишда солиқларнинг объектив зарурлиги ҳамда мамлакат иқтисодиёти ривожида тутган ўрни (481 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қўзибоев Б.Ҳ. Минтақада туризм соҳасини ривожлантириш истиқболлари (517 KB)
Абдулхакимов З.Т. Наманган вилоятидаги рекреацион объектларда рекреантлар оқими тахлили (414 KB)
Джалилов Ф.А. Хизмат кўрсатиш соҳаси ривожланишининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (416 KB)
Усманова З.И. Ҳудудий объектларнинг туристик-рекреацион салохиятини баҳолашнинг назарий масалалари (342 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров О. М. Жаҳон автомобилсозлигининг жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан кейинги даврда ривожланиш динамикаси (364 KB)