№4, 2020 йил июль-августь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нафасов Д.Б. Банк рискларини бошқариш методологиясини такомиллаштириш (341 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б.,
Нам А.Ф.
Критерии оценки эффективности и качества внутреннего аудита (425 KB)
Махсудов Б. Ю. Пахта тозалаш корхоналарида бюджетлаштиришни такомиллаштиришда хориж тажрибасидан фойдаланиш масалалари (354 KB)
Тожибоева Ш. А. Савдо корхоналарида ялпи даромад ва унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни таҳлили (358 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмасининг ривожланиш самарадорлигини комплекс баҳолаш (515 KB)
Мирзакаримова М.,
Рахимова У.
Таълим хизматлари бозори ва меҳнат бозорини мувофиқлаштириш ёшлар бандлиги омили сифатида (387 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашев И. И. Венчур капитали хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни инвестициялашнинг манбаи сифатида (474 KB)
Назарова Р. Р.,
Турахонов С.Р.
Оценка инвестиционной деятельности предприятий машиностроительной промышленности Узбекистана (473 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амиров Л.Ф. Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш механизмлари (405 KB)
Очилов И.С.,
Пўлотов Б.Қ.,
Абдуллаева Н.А.
Ўзбекистон иқтисодиётида корпоратив бошқарувнинг айрим масалалари (410 KB)
Уринов Б.Н. Персонални бошқариш тизими самарадорлигининг асосий элиментлари (368 KB)
Сафаров О.А. Ҳудудий халқ таълими бошқармаларида самарали бошқарувни жорий этиш йўллари (340 KB)
Қаҳҳоров О.С. Таълим муассасалари бошқарувининг самарадорлигини боҳолашдаги ёндашувлар ва усуллар (332 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров С.Р. Сув хўжалигини инновацион ривожлантириш ва уни қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишлари (306 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абруев А.И. Қорамолчиликда сут маҳсулдорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар таъсири (495 KB)
Ашурметова Н.А. Значение инновационных технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (423 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдумавлонов А.А. Етакчи соҳаларни аниқлаш ва уларни тизимли таҳлил қилиш орқали ҳудудларда иқтисодий ривожланишни таъминлаш масалалари (638 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юнусов И.О. Основные аспекты повышения эффективности производства рыбных продуктов (313 KB)
Хожаев А. С. Фарғона вилоятида мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари иқтисодий фаолиятини устувор ривожлантириш масалалари (336 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Солиева Г.А. Интеллектуал ёшларнинг шаклланишида китоб савдосининг ўрни (328 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Режапов Х.Х. Меҳнат ва олий таълим хизматлар бозорларини моделлаштириш хориж тажрибаси (348 KB)
Очилов А.О. Юқори малакали кадрлар тайёрлашда билимлар ва умр давомида таълим концепциясини бошқариш (410 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исломов А.А. Ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришнинг назарий асослари (353 KB)
Қурбанов З.Н.,
Исаев Ф.И.
Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлили (515 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саидова М.Ҳ. Республикада бизнес соҳаси ва уни ривожлантириш масалалари (700 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамасоатов Д.Р. Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот –коммуникация ва интернет тeхнологияларининг тутган ўрни ва ролини баҳолашга бўлган услибий ёндашувлар (399 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жиянова Н.Э.,
Тухтабаева С.А.
Дальнейшие пути совершенствования налогообложения субъектов малого бизнеса на современном этапе развития рыночных отношений (474 KB)
Ўрмонов Ж.Ж. Особенности применения налоговых льгот и преференций в предпринимательской деятельности (663 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Саёҳат ва туризм рақобатбардошлиги индекси (“Сатура” Индекси) (431 KB)
Мардонов Б.Б. Хизмат кўрсатиш соҳасини модернизациялаш муаммолари ва уларнинг ечимлари (313 KB)
Шарипов Т.С. Овқатланиш хизматлари бозорида рақобатбардошлик масалалари (320 KB)
Қўзибоев Б.Ҳ. Минтақада хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг асосий мезонлари (377 KB)
Отабоев Ш.Ҳ. Развитие сферы услуг – как фактор устойчивого экономического роста (396 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Вохидова М.Х. Таиланд ва Сингапур давлатларининг тадбиркорликни ривожлантириш тажрибасини Ўзбекистонда татбиқ қилиш имкониятлари (338 KB)
Абдураҳимова Ҳ.Н. Экспорт-импорт операцияларини суғурталаш хусусиятлари ва уларни такомиллаштириш (317 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хатамов О.К.,
Хасанов А.А.
Экономико-математические инструменты прогноза прибыли лизингополучателя в сельском хозяйстве (342 KB)
Акбаров Н.Г. Пахта тозалаш корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш (441 KB)