№6, 2015 йил ноябрь-декабрь

Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б. Иқтисодиётни диверсификациялаш шароитида ички аудит текшируви технологиясини тайёрлаш, режалаштириш ва ўтказишни такомиллаштириш (346 KB)
Хасанов Б.А.,
Рахимов А. А.
Экспресс-анализ деятельности ломбарда и подготовка аудиторского отчета по финансовой отчетности (537 KB)
Илхамов Ш. И. Молиявий ҳисобот аудити услубиятини халқаро стандартларга мувофиқ ривожлантириш (378 KB)
Давлетов И.Р. “Ноу-хау”ни баҳолаш ва актив сифатида тан олиш масалалари (309 KB)
Менглиқулов Б.Ю. Бошқарув аудитининг назарий ва ташкилий-услубий жиҳатларини шакллантириш (333 KB)
Рахманова Ш.К. Совершенствование методики составления общего бюджета аудиторской проверки (429 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахимова Г.А. Совершенствование системы мотивации и сотрудников коммерческих банков (369 KB)
Ирматова А. Б. Хорижий давлатларда интеллектуал капитални ривожлантириш тажрибалари ва улардан фойдаланиш имкониятлари (412 KB)
Алижонов У.М. Ўзбекистонда меҳнат бозорининг инновацион йўналтирилганлигини шакллантириш истиқболлари (429 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Байбобоева Ф.Н.,
Саиднугманов У.Р.
Методы привлечения негосударственных инвестиций для развития высшего профессионального образования (318 KB)
Гаибназарова З.Т. Оценки стоимости инвестиционных проектов методом реальных опционов (308 KB)
Бахронов А. Ш. Мева-сабзавотчиликни ривожлантиришга киритилаётган инвестицияларнинг қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулотини оширишдаги ўрни (328 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муллабаев Б.Б. Иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар шароитида корхоналар инновацион фаолиятни бошқаришнинг илмий жиҳатлари таҳлили (391 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Расулов Н.М. Ўзбекистонда инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг шарт-шароитлари ва асосий йўналишлари (292 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ашуров З.А. Корпоратив бошқарув концепцияси ва моҳияти: илмий-назарий ёндашувлар ва уларни ривожлантириш (498 KB)
Ахмедов У.Қ. Қишлоқ уй хўжаликларининг инфратузилма ташкилотлари билан иқтисодий алоқаларини ривожлантириш йўллари (523 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кудайназарова Д. К. The formation of green economy in the framework of sustainable economic and environmental development (329 KB)
Пулатова М. Енгил саноат тармоғини ривожланиш хусусиятлари ва молиялаштириш манбалари (448 KB)
Юсупов М.С. Қишлоқ хўжалигини техника воситалари билан таъминлашни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари (485 KB)
Абдуллаева С.С. Экологик тоза сут етиштириш тизимини ривожлантиришдаги долзарб масалалар (300 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Байхонов Б. Т. Ўзбекистон республикасининг иқтисодий тармоқлараро инвестиция тақсимланишининг эконометрик моделлари (418 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Усмонов Б.Ш. Халқ-хўжалиги тармоқларининг инновацион ривожланишида олий таълим муассасаларининг ўрни (331 KB)
Рахманов Н.Р. Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг минтақавий жиҳатлари (346 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Султанова Л.Ш. Теоретические основы концепции международного трансфера технологий: обзор зарубежной литературы (415 KB)
Зияев Т. М.,
Исроилова Ш.,
Ёқуб Д.,
Зуфарова Ш.
Ўрта мулкдорлар синфини шакллантиришда аҳоли даромадларининг аҳамияти (269 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қаххоров А.Ж. Инновацион маркетингнинг иқтисодий фаолият сифатидаги мазмун-моҳиятига илмий шарҳ (519 KB)
Ёзиев Ғ.Л.,
Носирова Н.Ж.
WMS ни жорий этиш – омборхона логистикаси самарадорлигини ошириш воситаси сифатида (391 KB)
Захидов Г.Э. Корхоналарни кластерга бирлаштиришнинг технологик асослари (408 KB)
Муратов Р.С.,
Пулатов Н.П.
Мамлакат иқтисодиётини модернизация қилиш шароитида кичик бизнес корхоналарини молиялаштириш механизмлари ва истиқболлари (631 KB)
Шодибекова Д. А. Кичик бизнес корхоналари маҳсулотлари сифатини ошириш орқали рақобатбардошлигини таъминлаш ва экспорт салоҳиятини кенгайтириш (504 KB)
Зияева М. Истеъмолчиларнинг хулқ-атворини бошқариш усуллари (336 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Убайдуллаев С.Х.
Совершенствование методов налогового контроля с использованием информационных технологий (518 KB)
Махкамов Б.Ш. Жамиятни ахборотлаштириш шароитида уяли алоқа хизматларининг иқтисодий хусусиятлари (368 KB)
Кенжабаев А.Т.,
Мамасоатов Д.Р.
Ўзбекистонда ахборот-коммуникация ва интернет технологияларининг ривожланиши: ютуқ ва истиқбол (401 KB)
Жаббаров К.Й. Иқтисодиётда ахборот-коммуникация технологияларининг кенг жорий этилиши иқтисодий барқарорликка эришишнинг мезонларидан бири сифатида (311 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муратов Х. И. Иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини таъминлаш учун кадрларни касбга тайёрлаш усуллари ва шаклларини ривожлантириш (520 KB)
Акрамова Ш.Г. Мактабгача таълимни ривожлантиришнинг иқтисодий жиҳатлари (502 KB)
Файзуллаева Д. М. Модулли таълимдамаслаҳат тизимлари (301 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов М. И.,
Абдуллаев Б.Н.
Қўшилган қиймат солиғини такомиллаштириш масалалари (577 KB)
Мустафоқулов О.А. Давлат бюджети тизимида солиқ тушумларини шакллантириш ва уни такомиллаштириш масалалари (351 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хамидов О.Х. Миллий боғ ва биосфера резерватларида экологик туризмни ташкил этиш ва бошқаришнинг ички ва ташқи муҳити ва улардан самарали фойдаланиш муаммолари (499 KB)
Бабаев Ш.Б.,
Ражапов Ш.З.
Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадлар тўғрисидаги декларациянинг ҳисоб-китоби ва тақдим этишни ёддан чиқариб қўйсангиз.. (330 KB)