№5, 2015 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Азларова А.А. Тижорат банкларида муаммоли кредитларни камайтиришда кредит ахборот бюроларининг ўрни (502 KB)
Усманов Х.Н. Государственно-частное партнёрство: зарубежный опыт и перспективы развития в Республике Узбекистан (521 KB)
Шомуродов Р.Т. Пулга бўлган талабнинг назарий ва амалий масалалари (508 KB)
Хўжамқулов Д.Ю.,
Шернаев А.А.
Қишлоқ ҳудудларида уй-жойлар қурилишини ривожлантириш ва молиялаштиришни такомиллаштириш (312 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тўйинов Б.И. Бюджет ташкилотларида харажатлар сметаси ва ижросининг молиявий таҳлили (375 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шермухамедова Ш.А. Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга берилаётган эътиборни кучайтириш масалалари (376 KB)
Мадалиев А.А. Инсон капитали салоҳиятини ошириш ва мотивлаштиришнинг аҳамияти (395 KB)
Режапов Х.Х. Модернизация взаимоотношения рынка труда и высшего образования в Узбекистане (361 KB)
Рустамов Н.И. Аҳоли турмуш даражаси ва Ўзбекистонда уни ошириш имкониятлари (457 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Беркинов Б. Б.,
Сатторов С.С.
Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар самарадорлиги (421 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ёзиев Ғ.Л. Инновация назарияси: шаклланиш ҳамда ривожланиш босқичлари (390 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хусанова Д.Ш. Саноат тармоқлари экспорт салоҳиятини юксалтиришда режалаштирилган инновацион лойиҳаларни амалга ошириш (623 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қаюмов А.А.,
Низамов А. А.
Зарафшон минтақаси ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг асоси ва урбанистик салоҳияти (467 KB)
Абдужаббаров С. Самарақанд вилояти корхоналарини молиявий соғломлаштириш йўллари (374 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шокирова Ф. Economic development of Uzbekistan on the basis of innovative activity (210 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муфтайдинов К.Х.,
Умаров И. Ю.,
Егамбердиев Ш.С.
Озиқ-овқат саноати корхоналарининг таркиби ва уларнинг иқтисодиётда тутган ўрни (487 KB)
Бурханов А.У. Модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш асосида саноат корхоналарини ривожлантиришнинг методологик жиҳатлари (545 KB)
Эргашев Э.И. Аграр тармоқ хўжаликларини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ва омиллари (321 KB)
Тухтабаев Ж.Ш. Саноат корхоналарида иш вақти фондидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда меҳнат шароитининг таъсири (436 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муратов Р.С. Иқтисодиётни модернизациялаш, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш асосида мамлакат ички истеъмол бозорини тўйинтириш омиллари ва йўллари (425 KB)
Карриева Я. К.,
Сайдахмедова Г.С.,
Касымова Э.Р.
Роль брендинга в повышении конкурентоспособности предприятия (368 KB)
Хожиев Ж. Д.,
Ражапов Ш.З.
Акциядорлик жамиятларига қулай шарт-шароитлар яратиш ва меъёрий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар тавсифи (333 KB)
Зуфарова Н. А. Бренд капиталини қийматини аниқлаш услублари ва уларнинг корхона ривожланишидаги аҳамияти (332 KB)
Назарова Р. Р.,
Хасанова Д.С.
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг маркетинг тахлили ва унинг истиқболлари (524 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев З.С. Ер участкаларининг қийматини баҳолаш учун ахборотга ишлов бериш дастурий таъминотини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари (278 KB)
Умаров А.А. Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационной деятельности научных учреждений (291 KB)
Алиев Б.А.,
Мелиқулов А.Н.
Жамиятни ахборотлаштиришда иқтисодий мезоннинг ўрни (289 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исамухамедов Б.Б. Малакали иқтисодчи кадрлар тайёрлашнинг назарий асослари (407 KB)
Акрамова Н.,
Нигматуллина А.
The problems of lesson observation during the school practice (257 KB)
Ахмедова М.А. Качественные характеристики национальной системы образования (331 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мажидов А.А.,
Пардаева З. А.,
Норматова Г.Х.
Матбаа корхоналарининг молиявий фаолияти самарадорлиги хусусида (410 KB)
Бижанова М. Давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатларини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш (302 KB)
Қосимова Ф.Х.,
Ахроров З. О.
Микрофирма ва кичик корхоналарни соддалаштирилган солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш муаммолари (278 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Худойберганов Д.Т. Минтақа экспорт салоҳиятини юксалтиришда товар ва хизматлар бозорини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (294 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Давранов О.А. Жаҳон тўқимачилик саноатининг ривожланиш босқичлари (557 KB)
Зокиров Ш.Э. Жаҳон нефть бозорида нарх шаклланишининг глобал муаммолари (605 KB)