№2, 2015 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Обломуродов Н.Н.,
Тошпўлатов Д.А.
Тижорат банклари кредит портфели таҳлили ва сифатини ошириш имкониятлари (333 KB)
Рашидов О.Ю.,
Абдуллаева М.Н.
Пути повышения роли денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста (342 KB)
Мухамедов Ф.Т. Биржавий қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши ва таҳлили (580 KB)
Исаков Ж.Я. Тижорат банкларида кредит самарадорлигини ошириш стратегиялари (351 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсубова А. Б. Хўжалик юритувчи субъектларда жорий активлар таҳлилини такомиллаштириш (415 KB)
Авлоқулов А.З. Молиявий натижалар аудити сифатини ошириш масалалари (364 KB)
Атаниязов Ж.Х.,
Аллакулиев А.Б.
Мактаб таълими соҳасида ўрта муддатли натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш (459 KB)
Ходжаева М.Х.,
Хасанова Х.
Methodological basis for environmental audit, results of the audit, preparation of audit reports and opinions, and ways to improve them (448 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мадалиев А.А. Инсон омилини фаоллаштиришнинг ҳуқуқий аҳамияти (285 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мирбабаев Ф. А. Корхоналар бошқарув тизимини шакллантириш хусусиятлари ва бошқарувнинг бозор шароитидаги муаммолари (335 KB)
Арипов А.К.,
Тешабаева М.Х.
Механизм управления развитием деятельности предприятия (309 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Султанова Л.Ш. Процесс патентования и инновационное развитие: теоретическое осмысление и опыт Китая (488 KB)
Расулов Н.М. Корпоратив бошқарув амалиёти: миллий ва халқаро тажриба (345 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуманиёзова Ф.Р. Ўзбекистон республикасида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг таркибий тузилишидаги ўзгаришлар ва енгил саноат тараққиёт одимлари (474 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Искандаров С.Т. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иссиқхона сабзавотчилигини ривожлантириш имкониятлари (275 KB)
Кузиев К. Ф. Сувдан самарали фойдаланишда ресурс тежамкор технологияларни қўллашнинг минтақавий муаммолари (598 KB)
Азларова Д.А. Саноат корхоналари персоналини бошқариш услубиётини такомиллаштириш йўллари (397 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А. М.,
Алмурадов А.А.,
Хакимов З.Н.
Приоритетные направления инновационного развитияреспублики узбекистан в условиях модернизации (328 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиев Б.А.,
Мелиқулов А.Н.
Танлаган йўлимизнинг баркамоллигида илм-фаннинг ўрни (352 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимова М.Т. Ҳудудий туризм бозорида аналитик-ахборотлар тизимини такомиллаштириш (465 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Агзамов А.Т. Солиқ тизимидаги ислоҳотлар – макроиқтисодий барқарорликни таъминлашнинг муҳим фискал омили сифатида (520 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хамидов О.Х. Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқариш инструментлари ва уларни амалиётда қўллашни такомиллаштириш йўналишлари (427 KB)
Холов Б.Б. Ўзбекистонда ички туризмни такомиллаштиришда транспорт хизматларининг аҳамияти (312 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Расулов Ш.А. Олий таълимда давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги (368 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ҳайдаров Ў.А. Ўзбекистон иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилишда фонд бозорларининг таъсири (411 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Остонақулова Г. М. Офис мебеллари маркетингини SCP парадигмаси доирасида таҳлил этиш (497 KB)