№3, 2014 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов И. И.,
Бобожонов Б.Р.,
Гулямов Р.Р.
Қимматли қоғозлар бозорида тижорат банкларининг операцияларини такомиллаштириш масалалари (390 KB)
Саттаров О.,
Абдуллаева Ю.
Инфляцияни таргетлаш сиёсати, ҳамда уни жаҳон амалиётида намоён бўлиши (395 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ишмухамедов Б.Ж.,
Саидов Ф.
Иқтисодиётни диверсификациялаш шароитида суғурта компанияларининг стратегик бошқаруви ва уни такомиллаштириш омиллари (330 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдурахманов А.Д. Аҳоли такрор барпо бўлишнинг статистик ўрганишни ривожланиши (287 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедов И. А.,
Хотамов И.С.,
Абдуллаев М. Қ.
Иқтисодиётни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлашга инвестицияларни жалб этиш (492 KB)
Мурадова Н.У. Анализ влияния бизнес процессов на развитие лизинга (429 KB)
Назарова Г.,
Уразбоев Н.А.
The role of emerging market economies in the development tendencies of world economy (532 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салихов С. А.,
Рахимов Д. А.,
Алимбаев С.А.,
Хайтметова Н.А.
Топинамбурнинг “ФАЙЗ БАРАКА” нави туганаги шарбатига техник иқтисодий талаблар (320 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедав А.К. Сув тежаш технологияларидан қишлоқ хўжалигида фойдаланишнинг иқтисодий самарадорлиги (406 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Р. Т.,
Баҳронов А.
Корхонани модернизация қилиш асосида унинг самарадорлигини ошириш (352 KB)
Кузиев К. Ф. Особенности размещения производительных сил в слаборазвитых регионах Узбекистана (545 KB)
Хужакулов Х.Д. Аграр соҳада ишлаб чиқариш жараёнларининг хўжалик юритиш шакллари бўйича статистик таҳлили (534 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А. М.,
Алмурадов А.А.
Основные проблемы прогнозирования в условиях рыночной экономики (319 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муратов Р.С. Мамлакатни модернизациялаш шароитида иқтисодий ночор корхоналрани соғломлаштириш чора-тадбирлари ва йўналишлари (520 KB)
Югай А.Б. Особенности и перспективы функционирования малых предприятий в регионах республики (332 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умурзаков С.У. Моделирование распределенной обработки финансово-экономической информации (500 KB)
Рузметова Х.Н. Кичик бизнес субъектларини ахборот-коммуникация технологиялари асосида бошқаришнинг инновацион механизмини шакллантириш тамойиллари (432 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зайналов Ж.Р.,
Алиева С.
Ғазна тизими самарадорлигини таъминлаш бўйича амалга ошириладиган хизматларни ривожлантириш йўллари (378 KB)