№2, 2020 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Курбонбекова М.Т. Марказий банкнинг монетар сиёсатида очиқ бозор инструментининг ўрни (334 KB)
Камилова И.Х.,
Норов А.Р.,
Солижонов М.Р.
Рақамли активлар муомаласининг долзарб масалалари (317 KB)
Раҳматов Т.С. Банк тизимида анъанавий операциялар орқали тижорат банклари рақобатбардошлигини ошириш (542 KB)
Зайниддинов Р.Х. Ўзбекистонда Ислом молиясининг ривожланиши: тўсиқлар ва тавсиялар (695 KB)
Парпиева Р.А. Масофавий банк хизматларини ташкил этишнинг хориж тажрибаси (301 KB)
Артиков Б.А. Пандемия шароитида молия технологияларининг иқтисодиётдаги ўрни (271 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашева М.Ш. Суғурта ташкилотларида молиявий хисоботларни тузиш муаммолари ва ечимлари (396 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ғойипназаров С.Б.,
Астанакулов О.Т.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида яшил иш ўринларини аниқлаш ва ҳисобини юритишнинг услубий асосларини такомиллаштириш (496 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аймухаммедова А.К. Инвестиция салоҳияти ва иқтисодиётда ундан самарали фойдаланиш йўллари (417 KB)
Султанов М.А. Молия тизими таркибида инвестиция фондлари молиясини ўрганиш зарурияти (374 KB)
Янгибоев С.Ж. Иқтисодиётни аграр секторида давлат инвестицион сиёсатини такомиллаштириш (547 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Уринов Б.Н.,
Кенжаева У.Ф.
Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимининг шаклланиши ва уни Ўзбекистонда ривожланиш босқичлари (310 KB)
Турғунов М.М. Озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш (458 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шукуров Ж.С.,
Умарова Д.А.
Opportunities for Business Process Outsourcing and Knowledge Process Outsourcing in Uzbekistan (521 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзуллаев Ж.С. Темир йўл транспорт тизиминининг ташкилий-иқтисодий асосларини ривожлантириш (469 KB)
Равшанов А.Д. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантириш истиқболлари (380 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эрматов А.А.,
Қосимов С.Д.
Covid-19 инқироз даврида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда инфратузилмалар таҳлили ва салбий оқибатларни камайтириш йўллари (590 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амонов М.О. Тадбиркорлик фаолиятининг ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги салмоғи (Сурхондарё вилояти мисолида) (441 KB)
Закирова У.М. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги тармоғидаги таркибий ўзгаришлар ва уларни иқтисодий-статистик таҳлили (401 KB)
Хотамов И.С.,
Хидиров Т.Қ.
Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари иқтисодий самарадорлигини ошириш (289 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Rejapov X.Х. Oliy ta`lim xizmatlarini mehnat bozori bilan integratsiyalashuvuni takomillashtirish (398 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бабаджанова М.М. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ва донли экинга иқлим омиллари таъсирининг иқтисодий таҳлили (473 KB)
Курбанова Д.А. Темирбетон корхоналарида циркуляр иқтисодий тизим стратегиясига асосан ресурс тежамкорлигини таьминлаш моделининг ўзига хос хусусиятлари (500 KB)
Тошалиева С.Т. Кичик тадбиркорлик ишлаб чиқариш хажмини динамик эконометрик моделлар ёрдамида таҳлил этиш (474 KB)
Худайберганов Д.Т. Минтақада товарлар ва хизматлар бозори самарадорлигини баҳолаш моделлари (400 KB)
Юлдашев О.Т. Ҳаёт суғуртасига бўлган талабга таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили (433 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эшпулатов Д.Б. Россия Федерацияси ва Украина ўртасидаги инқироз ва унинг Ўзбекистон иқтисодиётига таъсири (420 KB)
Хасанхонова Н.И. Оценка технологического развития экономики (329 KB)
Тула Н.Б. Совершенствование обработки и анализа данных, полученных при переписи населения (447 KB)
Утемуратова Г.Х. Хизмат кўрсатиш соҳасида давлат ва бизнес ўртасида шерикчилик муносабатлари ривожланишининг хориж тажрибаси (428 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Qurbonov A.В. Agrar sohada tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari (405 KB)
Эшматов С.,
Халикова М.М.,
Раҳматов Д.Ш.
Озиқ-овқат маҳсулотлари брендини баҳолашнинг хорижий мамлакатлар тажрибалари (332 KB)
Sharipov I.В. Meva-sabzavot mahsulotlari bozorida marketing faoliyati samaradorligini oshirish (324 KB)
Рамзиддинова В.Ф. Қандолат маҳсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларидан фойдаланиш (287 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абидов А.А.,
Мирзаахмедов Д.М.
Глобал бозорлар трансформациясига рақамли платформалар иниъкоси (346 KB)
Мамадияров З.Т. Банкларни рақамли трансформация қилиш жараёнида банк хизматларини масофадан кўрсатишни такомиллаштиришдаги муаммолар (472 KB)
Xashimxodjayev Sh.I.,
Belalova G.A.
Features of Digital Development of the National Economy of the Republic of Uzbekistan (263 KB)
Қурбонов Х.А.,
Яхшиева М.Т.
Университетнинг халқаро рейтингини оширишда “Илмий тадқиқотлар архиви” платформасини яратиш (526 KB)
Кахрамонов Х.Ш. Цифровая трансформация сферы управления жилищным фондом города (445 KB)
Ablazov L.А. Bulutli hisoblash platformalarining ishlashini baholash (439 KB)
Qodirov S.I. Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning xususiyatlari (388 KB)
Abdusalomova N.B. Korxona resurslarini boshqarish tizimi (ERP) orqali buxgalteriya hisobini tashkil etish (277 KB)
Юсупова Д.М. Банклар фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланиш йўллари (473 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов М. И.,
Аширбоев Ё.М.,
Юсупов О. А.,
Иброхимов Д.М.
Солиқ хавфини бошқариш ва солиқ текширувларини ўтказишда солиқ назорати методологиясини такомиллаштириш (376 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Egamnazarov Kh.,
Amonboev M.
Development of the area is an attractive place for adventure and tourism lovers: a case of Chimgan, Uzbekistan (658 KB)
Тухлиев И.С.,
Абдухамидов С.А.
Янги Ўзбекистонда туризмни драйвер сифатида ривожлантириш йўналишлари (334 KB)
Садуллаева А.А. Хоразм вилояти туризм хизматлари бозорида талабнинг ўзига хос хусусиятлари (643 KB)
Назарова Б.Ў. Ўзбекистонда ички туризм хизматлари бозорининг ривожланиш ҳолати таҳлили ва соҳани бошқариш жараёнлари самарадорлигини ошириш йўллари (22 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саидов У.Ш. Халқаро юк ташувлар билан боғлиқ айрим масалаларга оид (божхона назорати шакллари ва предмети, юкларни халқаро ташиш атамалари мисолида) (453 KB)
Odilov A.A. Rationale for External Quality Assurance in Higher Education: History and Current Trends (365 KB)