№5, 2020 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каландаров А.Б. Банклардаги муаммоли кредитларни ундириш амалиёти ва уни такомиллаштириш йўллари (424 KB)
Идиев Н.Ф. Тижорат банкларининг даромад базасини мустаҳкамлашнинг илмий-назарий ва амалий асослари (349 KB)
Зайнутдинов И.С. Молиявий менежмент тизимида жорий молиявий активларни бошқариш принциплари ва аҳамияти (323 KB)
Азларова А.А. COVID -19 короновирус пандемияси шароитида ўзбекитонда банк сохасини трансформаци (525 KB)
Джумаев С.Х. Давлат бюджетини ўрта муддатли режалаштириш орқали давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилиш (470 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дусмуҳамедов О.С.,
Дусмухамедова Ш.А.
Аҳолининг молиявий саводхонлигини баҳолашнинг назарий асослари (414 KB)
Хасанова Р. Б. Пахта-тўқимачилик кластерларида бошқарув сегментар ҳисоби ва ҳисоботи самарадорлигини аниқлашнинг услубий жиҳатлари (428 KB)
Тўраева М.А. Глобал пандемия шароитида бюджет ташкилотларида бюджет ҳисоби ва назоратини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари (таълим муассасалари мисолида) (348 KB)
Хажимуратов Н.Ш. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолият узлуксизлигини баҳолашга доир концептуал ёндашувлар (373 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тошпўлатов А. Ш. Қишлоқ меҳнат бозорини прогнозлаштириш усуллари (368 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сабиров О.Ш. Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятного инвестиционного климата (453 KB)
Зайниддинов Р.Х. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини ошириш борасида илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш йўллари (489 KB)
Султанов М.А. Инвестиция фондларининг жозибадорлигини акс эттирувчи индикатор сифатида соф активлар қийматининг аҳамияти (482 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Азларова Д.А. Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда ёғ- мой корхоналари персоналини бошқаришнинг долзарб масалалари (456 KB)
Каримов М.А. Озиқ-овқат саноати корхоналарида бошқариш механизмига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари (458 KB)
Нурманов К.Т. Стратегик бошқарув ҳисоби мақсадлари учун маҳсулот таннархини калькуляция қилишнинг халқаро усулларидан фойдаланиш (458 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сайфутдинова Н.Ф. Ўзбекистонда инновацион жараёнларни самарали ташкил этиш йўллари (407 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бегимова Д.К. Кластерлаштиришнинг иқтисодиёт рақобатбардошлигига таъсири (343 KB)
Матякубов У.Р. Оролбўйи минтақаси туристик корхоналарида инновацион стратегияларни ишлаб чиқишнинг иқтисодий механизмлари (463 KB)
Абдуллаева И.М.,
Ахмедов Б.Р.
“Ақлли” қишлоқ хўжалиги – хориж тажрибаси ва инновацион технологиялар (364 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Б.О. Ўзбекистон тўқимачилик саноатида молиявий хавфсизликни таъминлашнинг назарий-амалий жиҳатлари (396 KB)
Voxidova M.Kh. Impact of WTO membership on special economic zones (308 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Д.А. Республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таҳлил қилишда рейтинг баҳолаш тизимининг моҳияти ва афзалликлари (478 KB)
Эрматов И.И. Саноат ва қишлоқ хўжалигини уйғун ривожлантириш масалалари (625 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тухлиев И.С. Миллий инновацион тизимни шакллантириш ва ривожлантириш омиллари (408 KB)
Рахимов М.Ю.,
Астанакулов О.Т.
Бизнес-таҳлил: янги касб ва янги имкониятлар сари (402 KB)
Мелибоев А.Р. Таълим тизими трансформацияси жараёнида янги профессионал таълим тизимининг ўрни (310 KB)
Қосимов М. С.,
Джаббарова Ш.Г.,
Зияева М.М.
Ўзбек тилида иқтисодга оид атамаларнинг изоҳли луғатини шакллантиришнинг мақсад ва вазифалари (321 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эшов М.П. Ўзбекистон фонд бозорига COVID-19 коронавирус пандемияси таъсирининг эконометрик таҳлили (461 KB)
Мустафакулов Ш. И.,
Ражабов Н.Р.,
Хайдарова М.И.
Навоий вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсирининг таҳлили (495 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ханкельдиев Г. Ш. Ўзбекистонда хизматлар бозорини ривожлантириш истиқболлари (432 KB)
Салимова С.Ф. Жойлаштириш муассасалари рақобатбардошлигини оширишда рақамли маркетингдан фойдаланиш имкониятлари (437 KB)
Мардонов Ш.Р. Пахта тозалаш корхонаси ривожланиш стратегияси самарадорлигини баҳолаш усулини такомиллаштириш (415 KB)
Рашидов Ф.И. Акциядорлик жамиятларида маркетинг стратегиялари самарадорлигини баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб ходимларни рухлантириш (422 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиев Б.А.,
Отабоев А.
Ўзбекистонда давлат ва жамият муносабатлари таҳлили (347 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуковская И. Е. Методологические основы совершенствования статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях цифровизации экономики (650 KB)
Баймурадов Ш.М. Давлат харидларини амалга оширишда электрон савдолардан фойдаланиш самарадорлиги (409 KB)
Муминова Э.А. Иқтисодиётни рақамлаштиришда fintex технологиялар ва уларни жорий этишнинг хорижий тажрибаси (475 KB)
Шодиев К.Ш. Туризм соҳаси юксалишида интернет ва ахборот – коммуникация технологияларнинг ўрни (538 KB)
Хажиев Б.,
Отабоев Ф.
Рақамли иқтисодиёт – ривожланиш хусусиятлари (363 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев З.А. Банкларнинг кредитлар бўйича йўқотишларга резервлар ва корпоратив фойда солиғи (405 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саттаров Ш.Ҳ. Рeспубликада хизмат кўрсатишни ривожлантиришнинг хорижий тажрибалари ва улардан фойдаланишнинг асосий йўналишлари (588 KB)
Норчаев А.Н. Ўзбекистонда COVID-19 пандемиясининг туризмга таъсирини юмшатиш йўллари (350 KB)
Ибадуллаев Э.Б. Хоразм вилоятида туристик-рекреацион хизматларнинг ривожланиш истиқболлари (521 KB)
Юлдашев К.Ш. Туризм соҳасида ахборот-консалтинг хизматлар кўрсатишни такомиллаштириш йўллари (498 KB)