№3, 2020 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бозоров Р.Ҳ. Микрокредитбанк молиявий барқарорлик кўрсаткичлари таҳлили (352 KB)
Мамадияров З.Т. Рақамли иқтисодиётда масофавий банк хизматларининг эволюцион ривожланиши: мулоҳазалар ва таҳлиллар (535 KB)
Тоймухамедов И.Р.,
Элбусинова У.Х.
Ўзбекистонда самарали банк инфратузилмаси ва кредитлаш жараёнлари истиқболлари (424 KB)
Naimov SH.SH. Analysis of public debt policy and its effectiveness in Uzbekistan (466 KB)
Сайфиддинов И.,
Ахмедова Д.Э.
Глобал иқтисодий инқироз шароитида тўловсизлик билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш йўллари (357 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дускобилов У.Ш. Ўзбекистонда инфляцион таргетлаш режимига ўтиш шароитида монетар сиёсатнинг замонавий йўналишлари (572 KB)
Турдиев Б.С. “Яширин иқтисодиёт”ни қисқартириш ва унга қарши самарали курашиш йўллари (323 KB)
Қобилов А.Э. Қашқадарё вилоятида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни рағбатлантиришга таъсир этувчи омиллар (566 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холиқова Р.С. Implementation and development of digital technologies in agriculture (305 KB)
Рашидов Р.А. Пахтачиликда ресурс тежовчи технологияларни жорий этиш самарадорлигини ошириш йўллари (535 KB)
Закимов А.А. Қорақолпоғистонда қизилмияни ишлаб чиқариш саноатини кооперация асосида ривожлантириш йўллари (447 KB)
Муминов Ш.Х. Ўзбекистон сув хўжалиги тизимини молиялаштиришда бозор механизмларини жорий этиш (496 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ашуров М.С. Риск муҳитида саноат корхоналарининг барқарор ривожланишини таъминлаш йўналишлари (428 KB)
Холбекова Ф.Р. Минтақалар иқтисодий ўсишини таъминлашга таъсир этувчи омиллар таҳлили (395 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хомидов С.О. Фармацевтика саноатида инновацион маҳсулотга бўлган талаб динамикасини моделлаштириш (491 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев М. Қ.,
Абдуллаева Г.С.
Талабаларга таълим беришда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти (365 KB)
Ахмеджанов К.Б.,
Холов А.Х.
Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари (451 KB)
Хашимова Д.П.,
Парпиева Р.А.
Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари (319 KB)
Мамажонов И.Ғ. Иқтисодчи мутахассислар тайёрлашнинг хуқуқий-меъёрий асослари: таҳлил, мулоҳаза (440 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамарахимов Б.Э. Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнининг ишчи кучини такрор ишлаб чиқаришга таъсири (360 KB)
Сағдуллаев Т.Х. Инклюзив ривожланиш концепцияси (485 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Байбобоева Ф.Н. Тадбиркорлик фаолияти иқтисодий хавфсизлиги тушунчасининг моҳияти ва намоён бўлиш шакллари (390 KB)
Салимов Ш.Б. Ривожланган давлатларда ва Ўзбекистонда тадбиркорлик турлари ва уларни аниқлаш мезонлари (566 KB)
Махамаджанов А.М. Мижозларга йўналтирилган банк маркeтингини ривожланиш истиқболлари (451 KB)
Шарипов Б.А. Kичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субьектларининг рақобатбардошлигини статистик баҳолаш усуллари (451 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И.,
Саатова Л.
Инновацион ривожланишга ўтиш шароитида ахборот технологиялари соҳасининг устувор йўналишларини стратегик режалаштириш (375 KB)
Шодиев Т. Ш.,
Хасанов Б.А.,
Абсаитов М.А.,
Акрамов Ғ.Б.
Рақамли технологиялардан фойдаланишнинг иқтисодий юксалишга таъсирини таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш (543 KB)
Абдуллаева И.М.,
Хашимова Д.П.
Кичик корхоналар бизнес-режасини шакллантириш жараёнини булутли технологиялар асосида такомиллаштириш (517 KB)
Азимов Д.Т.,
Абдумаликов А.А.
Анализ мирового опыта внедрения технологии блокчейн (417 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тошқулов А.Ҳ. Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг қишлоқ хўжалигига салбий таъсирини юмшатишда солиқ имтиёзларидан фойдаланиш (608 KB)
Хамраев Ф.М. Ўзбекистонда қўшилган қиймат солиғининг товарлар (хизматлар) нархига таъсири (324 KB)
Баратова Д.А. Суғуртанинг иқтисодиётда тутган ўрни ва унинг ривожланишига таъсир этувчи салбий омиллар (389 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С.,
Норов Б.Н.
Бухоро дeстинацияси брeндини такомиллаштириш ва жозибадорлигини ошириш йўллари (561 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нурмуҳамедов А.Ю.,
Давлатов Э.Б. ,
Хикматуллаева З.Д.
Россия Федерациясининг макроиқтисодий кўрсаткичлари таҳлили (584 KB)
Зайниддинов Р.Х. Коронавирус CОVID-19 пандемиясининг глобал ижтимоий-иқтисодий оқибатлари ва уни бартараф этиш чора-тадбирлари (774 KB)
Ҳамраева С.Н.,
Хасанов Ш.Х.
Жаҳон электрон савдо хизматини ривожланиш ҳолати ва таҳлили (452 KB)
Эштаев А. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви: муаммолар ва янги имкониятлар (346 KB)