№5, 2018 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мухитдинова Д.Ф. Тижорат банклари пассивларини бошқаришнинг хориж тажрибаси (684 KB)
Жумаев Н. Х.,
Рахмонов Д. А.
Олий таълим олишни хусусий манбалардан молиялаштириш: назария ва амалиёт (756 KB)
Йўлдошев Ж. Т. Олий ўқув юртларини молиялаштиришнинг долзарб масалалари (505 KB)
Хўжамуродов А.Ж. Ўзбекистон фонд бозори инфратузилмасини ривожлантириш: муаммолар ва ечимлар (903 KB)
Рахманов З. Я. Тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишнинг методологик асосларини такомиллаштириш: муаммо ва ечимлар (646 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуманиязов И.Б. Бошқарув ҳисобида даромад ва харажатлар ҳисобини ташкил қилиш усуллари (572 KB)
Тожибоева Ш. А.,
Хасанова Х.Ф.,
Ибрагимова И.Р.,
Пўлатов О.С.
Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда ички хўжалик имкониятларидан самарали фойдаланиш таҳлили (643 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Султанов Р.Б. Инвестицион лойиҳаларни молиялашда юзага келувчи рискларни бошқариш: назария ва амалиёт (775 KB)
Собирова Н.Н. Реал секторда инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш (640 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И.,
Маманазаров О.Ш.,
Джуманиязов У.И.,
Фарманкулова Г.Р.
Уй-жой фондини бошқаришни такомиллаштиришда тежамкор ишлаб чиқариш концепциясидан фойдаланиш истиқболлари (627 KB)
Иногамов Н.Н. Автогазтўлдиргичли компрессор станцияларини (АГТКС) бошқаришнинг логистик усуллари (551 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шокирова Ф.,
Исмаилходжаев А.И.
Инновациялар асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг айрим назарий жиҳатлари (590 KB)
Шадыбекова Д.А. Формы и методы государственного регулирования инновационной деятельности зарубежных стран (на примере Сингапура) (619 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рашидов М.К. Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг жаҳон тажрибаси (644 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Соловьев А.Ю. Современные подходы к разработке стратегии высшего учебного заведения в условиях инновационной экономики (614 KB)
Қаҳҳоров О.С. Ҳудудларда кадрлар тайёрлашнинг бошқарув тузилмасини такомиллаштириш (355 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сотволдиев А.А. Ҳудудларга инвестицияларни жалб этишда инновацион салоҳиятини баҳолашнинг интеграл усули (688 KB)
Бердиназаров З.У. Миллий валюта “Cўм”нинг курс тебранишларини ARCH ва GARCH оиласи моделлари бўйича баҳолаш ва прогнозлаштириш (984 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ситмуратов Ш.Т. Инновацион иқтисодиётни шакллантириш рақобатбардошлик ва барқарор ривожланиш заминидир (715 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамаджанова Т.А. Мева-сабзавот корхоналарида экспортга йўналтирилган маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш (576 KB)
Джанибекова Ш.К. Хизматлар бозорини ривожлантиришда маркетинг стратегиясининг хусусиятлари (703 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гиясов С.А. Пути совершенствования налогового стимулирования инновационной деятельности (668 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Рақобатбардош туристик ҳудуд бренди ва имижининг илмий асослари (705 KB)
Ахмедов У.Х. Меҳмонхоналарда туристик хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини бошқариш (591 KB)
Бекжанов Д.Й. Туристик дестинацияда инвестициявий лойиҳаларни молиялаштиришда инновацион ёндашувлар (649 KB)
Азизтоева Ф.А. Ҳудудларда туризмни ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи омиллар (563 KB)
Хўжаев Ф.Э. Бухоро вилояти қишлоқ хужалиги махсулотлари экспорт салоҳиятини оширишда транспортнинг ўрни (560 KB)
Камолов Д.Т. Хизмат кўрсатиш тармоқларининг иқтисодиётдаги ўрни ва янги пайдо бўлган хизматлар турининг ривожланиши (568 KB)