№4, 2018 йил июль-августь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мавлонов Н.Н. Корхоналарнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашнинг скоринг моделини такомиллаштириш (297 KB)
Насриддинов Ф. Н.,
Махмудова М.Қ.
Тижорат банклари молиявий барқарорлигини бахолашнинг халқаро стандартлари (260 KB)
Акрамов С.А. Акциядорлик жамиятларининг “Тошкент” республика фонд биржасидаги фаолиятини такомиллаштириш (344 KB)
Султанова Н.И. Банк депозитларини шакллантиришнинг назарий ва амалий жиҳатлари (252 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Менглиқулов Б.Ю. Ўстиришдаги ҳайвонлар ҳисоби ва аудитининг ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш (292 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдурахмонова Г.Қ.,
Мухитдинов Э.М.
Аҳолини иш билан бандлигини оширишда ташқи меҳнат миграциясининг аҳамияти (281 KB)
Сайдакулов Р.А. Ижтимоий хизматлар ва уларнинг иқтисодий муносабатлар тизимидаги роли (245 KB)
Салимов А.А. Олий ўқув юртлари битирувчиларини ишга жойлаштириш ва рақобатбардошлигини ошириш масалалари (248 KB)
Зикрияев З.М. Хорижий мамлакатларнинг ишсиз ёшлар рақобатбардошлигини ошириш борасидаги тажрибалари (604 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Султанов М.А.
Инвестиция фондларида молиявий муносабатларни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари (387 KB)
Собиров А.А. Отраслевой и региональный анализ привлечения и освоения прямых иностранных инвестиций в Узбекистане (529 KB)
Аймухаммедова А.К. Даромад сиёсати орқали ички инвестицияларда аҳоли иштирокини фаоллаштириш йўналишлари (234 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рустамова И.Б. Қишлоқ хўжалигида инновациялардан фойдаланиш даражасини ўрганиш масалалари (316 KB)
Холиқова Р.С. Реал сектор корхоналарида инновацион жараёнларни самарали ташкил этишнинг илмий-назарий асослари (286 KB)
Хасанов А.А. Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновацион ривожлантириш ва унда хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг роли (390 KB)
Насимов Б.В. Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини инновацион ривожланиш самарадорлиги (242 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Баймирзаев Д.Н. Кўп тармоқлилик фермер хўжаликларида хатарларни бошқаришнинг муҳим йўналиши (245 KB)
Эрхонова М.А. Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини зараркунандалардан ҳимоялаш бўйича хизмат кўрсатувчи субъектлар фаолиятини мувофиқлаштириш йўллари (250 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Оськина С.В.,
Антонова Н.Н.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в высшем учебном заведении в условиях рыночной экономики (242 KB)
Туробова Ҳ.Р.,
Гиязова Н.Б.,
Қодиров А.А.
Билимлар иқтисодиёти шароитида олий даражада иқтисодчи кадрларни тайёрлаш ва уни молиялашни такомиллаштириш (298 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев И.С.,
Рахимов Т.Ж.
Иқтисодиёт тармоқларининг ривожланишини прогноз қилиш усуллари (304 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Беркинов Б. Б. Оилавий тадбиркорликнинг хорижий тажрибалари ва улардан фойдаланиш йўналишлари (221 KB)
Шаропова Н.Р. Мактабгача таълимда маркетинг тадқиқотларини амалга оширишнинг хориж тажрибаси (270 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Камолиддин Ш.С. Торговля у древних тюрков (267 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдувоҳидов А. А.,
Маннопова Э.Т.
Влияние цифровой экономики на образование (282 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холбутаева Ш.А. Консалтинг хизматларини ривожлантиришда хориж тажрибасини Ўзбекистон Республикасида татбиқ этиш масалалари (265 KB)
Абдулхакимов З.Т. Наманган вилоятида туристик-рекреацион базалар ва рекреацион оптимал жойларни ташкил этиш (309 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамаджанова Т.А. Ўзбекистонда ташқи савдо ва унинг иқтисодиётни ривожлантиришдаги аҳамияти (673 KB)