№1, 2018 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Астанакулов О.Т.,
Баймуратова Г.Т.
К вопросу сопоставления и идентификации взаимосвязи рисков в банковской деятельности (328 KB)
Чинн Л.В. Направления повышения эффективности активных операций коммерческих банков (261 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Темирханова М.Ж. Туризм корхоналарида ҳисоб сиёсатини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (254 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров Ф. Инновацион-инвестиция фаол тадбиркорликнинг муҳим омили (317 KB)
Ахмедов О.Т.,
Адашев А.Ў.
Қурилиш соҳасини ривожлантиришда инвестициялаш жараёнлари таҳлили (304 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холов А.Х. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларида самарали қарорлар қабул қилиш тизимини татбиқ этиш масалалари (263 KB)
Ганиходжаев Б.Ф.,
Хусаинов Ш.
Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ва унинг диагностикаси (283 KB)
Хонкелдиева Г.Ш. Глобаллашув шароитида электроэнергетика тармоғида стратегик бошқарув усулларидан самарали фойдаланиш (308 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зайнутдинов Ш. Н.,
Муллабаев Б.Б.
Минтақаларнинг салоҳиятидан самарали фойдаланиш янги босқичда (238 KB)
Шакирова Г.Ш. Ўзбекистон Республикаси корхоналарининг инновацион салоҳияти ва унинг самарадорлиги (304 KB)
Салихов С. А.,
Хотамов И.С.,
Шарипов С.Я.,
Нортожиев Б.Ш.
Ўзбекистонда узум маҳсулотини сақлашнинг товаршунослик тадқиқотлари (213 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Б. Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини барпо этишнинг ташкилий-иқтисодий асослари (234 KB)
Қорабоев Ш.А.,
Инамова Г.А.,
Алабаев С.И.
Эркин иктисодий зоналар фаолиятини ривожлантириш масалалари (288 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аллаева Г.Ж. Анализ взаимосвязи устойчивого развития отраслей топливно-энергетического комплекса и роста валового внутреннего продукта (413 KB)
Сотволдиев Н.Ж. Фарғона водийсида озиқ-овқат бозори ва унинг минтақавий фаолияти (333 KB)
Туробова Ҳ.Р. Бухоро вилоятида фермер хўжаликлари фаолиятини диверсификациялаш самарадорлиги тахлили (562 KB)
Дадабоев Т.Ю.,
Мирзаабдуллаева Г.М.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги иқтисодиётида олиб борилган ислоҳот натижалари (308 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Худойқулов С.К. Прогноз бу- башоратми? (269 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Азларова А.А. Ўзбекистон банк тизимида маркетинг фаолиятини такомиллаштириш истиқболлари (316 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдусаломов А.Б. Axбoрoт-кoммуникaция тexнoлoгиялaридaн суғуртa фaoлиятидa фoйдaлaнишдaги мaвжуд муaаммoлaр (316 KB)
Қозақова М.Ш. Замонавий ахборот – коммуникация технологиялари асосида маҳсулотлар брендини ривожлантириш (221 KB)
Хуррамов Ш.Р.,
Абдурахмонов Б.А.,
Шодмонова У. А.
Математика фанини ўқитишда ахборот технологиялари математик пакетларидан фойдаланиш имкониятлари (216 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Инамова М.А.,
Инамова Г.А.
Иқтисодий фанларни ўқитиш жараёнида талабаларнинг мустақил изланувчилик кўникма ва малакаларини шакллантириш (236 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бурханов А.У.,
Қурбонов Х.А.
Ҳудудларда маҳаллий бюджетлар даромадлар манбаини кенгайтириш йўллари (қашқадарё вилояти мисолида) (338 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев Ф.О.,
Исмаилов А.Б.
Хоразм вилоятидаги туристик корхоналар интеграциялашувининг стратегик аҳамияти (321 KB)
Ибрагимов Н.С. Ўзбекистон туризмини мустақил уюшган сайёҳлар сегментига мослаштириш (288 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шералиев О.Р. Роль делового совета в интеграционных процессах в рамках шанхайской организации сотрудничества (296 KB)