№5, 2014 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шоҳаъзамий Ш.Ш.,
Абдураупов Р.Р.
Стоимостной подход к ведению политики финансового управления открытыми компаниями (344 KB)
Ҳамроев Б.М,
Аметова Ф.Р.
Mergers and acquisitions as major business combination processes (262 KB)
Исаков Ж.Я. Хизмат кўрсатиш инфратузилмасини модернизация қилишда банкларнинг ролини оширишнинг долзарб муаммолари (392 KB)
Ортиқов О.А. Иқтисодиёт реал секторини молиялаштириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш (392 KB)
Мўминова М.Б. Тижорат банкларида актив операцияларни бошқаришда имитацион моделни қўллашнинг зарурлиги ва аҳамияти (338 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б. Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида ички аудитнинг ташкилий тузилмаси ва аудиторлик фаолиятига қўйиладиган профессионал талаблар (427 KB)
Абдусаломова Н.Б. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ижтимoий ҳимoя хaрaжaтлaрини сaмaрaли тaшкил қилинишидa буxгaлтерия ҳисoботининг aҳaмияти (479 KB)
Алимбекова Ф.Р. Методы инновационного развития и повышения эффективности производства текстильной промышленности (463 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бурханов У.,
Гулямов Р.Р.,
Алладустов Р.
Капитал бюджет тузишда қўлланиладиган баҳолаш усулларининг таҳлили (462 KB)
Ҳамроев Б.М,
Алладустов Р.
Investment activities during the process of globalization and assessment of foreign investment activity in Uzbekistan (563 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шарифходжаев У.У. Оммавий ахборот воситаларининг дунё бозори таҳлили (413 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Юсупов М.С.
Рoссия Фeдeрaциясининг жaҳoн сaвдo тaшкилoтигa аъзо бўлишида қишлоқ хўжалиги бўйича интeгрaциялaшуви тaжрибaси (388 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мухитдинова Н. К.,
Маматкулов Ш.И.,
Парпиев О.Р.,
Муминов Я.В.
Система оценки и мониторинга результативности исследовательской деятельности научного и образовательного потенциала Республики Узбекистан (649 KB)
Омаров М.А. Development of innovative ways of educational complex and automated management of its use (288 KB)
Муратов Х. И. Инновация фаолияти учун кадрлар тайёрлашнинг истиқболли йўналишлари (396 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Расулов Н.М.,
Муллабаев Б.Б.
Инновацион жараёнларни стратегик бошқариш – корхоналар рақобатдошлигини оширишнинг муҳим омили (463 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рузметова Х.Н. Кичик бизнес субъектлари фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари (374 KB)
Бобожонов А.Б. Ахборот маҳсулот ва хизматлари нархини белгилаш моделлари ва уларни шакллантиришнинг асосий тамойиллари (422 KB)
Ўроқов У.Ю.,
Сулаймонов Ф.Ш.
Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида электрон ахборот алмашишнинг аҳамияти ва уни такомиллаштириш масалалари (322 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Адизов С.Р. Ўзбекистон Республикасида солиқ юки масалалари (365 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холов Б.Б. Ўзбекистонда ички туризмни ривожлантиришда туристик хизматларни сотиш каналларини шакллантириш йўллари (321 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рустамова Д. Компанияларни тартибга солишнинг халқаро тажрибаси: Сарбанес-оксли акти (407 KB)