№4, 2012 йил май

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахроров З. О. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида монетар сиёсатни такомиллаштириш йўллари (163 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Илхамов Ш. И. Таъминот жараёни ички назорат воситаларини баҳолашнинг услубий жиҳатлари (248 KB)
Ризаев Н. К. Интеллектуал мулк объектларини киримга олиш ҳисоби (218 KB)
Алимардонов Э. Д. Активлар секьюритизацияси жараёнининг ўзига хос хусусиятлари, ривожланиш тенденциялари ва уни тартибга солиш механизми (445 KB)
Пардаева З. А.,
Астанова Ф. А.
Корхоналарда бошқарув ҳисобини ташкил этиш асослари (185 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тавакалов Ж. Т. Ўзбекистон ҳудудлари ва Қашқадарё вилоятининг ижтимоий-иқтисодий сaлоҳияти (246 KB)
Жумаев Б. Б. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш - қишлоқ аҳолисининг даромадларини ошириш омили сифатида (460 KB)
Абдураманов Х. Х. Аҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари (199 KB)
Муратов Х. И. Навоий вилоятида қишлоқ аҳолисининг иш билан бандлик ҳолати таҳлили (335 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Джаббарова Н. И. Ўзбекистон республикасида инновацион фаолиятни ривожлантириш истиқболлари (166 KB)
Исмаилов Д. А. Иқтисодиётда инвестиция жараёнларини бошқаришнинг функциялари, мақсади ва вазифалари (277 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ходиев Б. Ю.,
Касимов М. С.
Производство конкурентоспособной продукции на основе безотходной технологии из топинамбура в республике Узбекистан (1701 KB)
Салихов С. А. Ташқи иқтисодий фаолиятда экспорт товарлари сифатини оширишда инновацион технологияларнинг аҳамияти (351 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қориева Ё. К. Глобал логистик тизимларда юкларни ташишнинг замонавий технологияларини жорий этиш (274 KB)
Ахмедов У. М. Анализ мирового опыта в управлении информационными услугами и ресурсами (506 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Якубов И. О.,
Очилов К. Т.
Минтақаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари (194 KB)
Ташматов Р. Х. Ўзбекистонда фермерлик институтининг ривожланиш босқичлари ва фаолият самарадорлиги (539 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Йўлдошев Н. Қ.,
Юнусов М. П.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йўллари (1034 KB)
Копылова Л. А.,
Бердимуратов Д. У.
Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в сфере промышленности (168 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Усмонов Б. Б.,
Мухторов А.,
Султонов Т.
Таълим тизимининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш замон талаби (386 KB)
Мухторов А. Ўзбекистонда таълим ривожи ва халқаро тажрибалар (244 KB)
Бекмуродов А. Ш.,
Мустафакулов Ш. И.
Таълим мазмуни ва сифатини янада такомиллаштириш йўлидаги саъй-ҳаракатлар (403 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахматуллаев Б. А. Акциядорлик жамиятларининг капиталлари таркибини оптималлаштиришда миқдорий усуллардан фойдаланиш (438 KB)
Фазылова А. Н.,
Хасанова Р. Б.
Диагностика вероятности банкротства предприятий в условиях модернизации экономики (175 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мухторов А.,
Султонов Т.,
Мустафакулов Ш. И.
Таълим соҳасини ривожлантириш бўйича хорижий тажрибалар (294 KB)
Бегалов Б. А.,
Жуковская И. Е.
Высшие учебные заведения в формировании национальной инновационной системы страны (766 KB)
Бекмуродов А. Ш.,
Усмонов Б. Б.,
Мустафакулов Ш. И.
Мамлакатимизда таълим тизимини мустаҳкамлашга қаратилган меъёрий-ҳуқуқий базанинг такомиллашуви (332 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамбетжанов Қ. Қ. Ялпи ички маҳсулотнинг ҳаракат босқичларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш йўналишлари (512 KB)
Махмудов Н. М.,
Низамов А. А.
Минтақа саноати ишлаб чиқаришини модернизациялаш ва ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни (Бухоро вилояти мисолида) (238 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сайдалиев Ж. А. Кичик тадбиркорлик ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт (685 KB)
Исаева М. У. Интернет-рекламанинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш усуллари (319 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алиев Б.А.,
Бойалиев Ж.
Глобаллашув шароитида диний ва дунёвий мафкураларининг ривожланиш хусусиятлари (163 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мустафакулов Ш. И. Таълим сифатини юксалтиришда «электрон таълим» тармоғининг имкониятлари (145 KB)
Умаров О. С. Коммунал тўловлар ҳисоб-китобларини амалга ошириш жараёнларига ахборот тизимларини жорий қилиш механизмлари (388 KB)
Кобилов А. У. Автоматизация деятельности налоговых органов (241 KB)
Тулаев Д. Р. Компьютерларни боғловчи каналларда иқтисодий хабарларни траспортировка қилишни ташкиллаштириш масалалари (187 KB)
Хайитматов У. Т.,
Азаматов О. Х.,
Мажидов Р. Р.,
Хакимов А. Ф.
Обеспечение экономической безопасности предприятий в современном бизнесе (166 KB)
Ибрагимова Л. Т.,
Саидкаримова С. С.
Ахборот-коммуникация тармоқлари ва интернет технологиялари истиқболи (291 KB)
Ғойибназаров Б. К.,
Абдуллаева М. Р.
Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишида мобиль алоқанинг аҳамияти (195 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мустафакулов Ш. И. Педагог кадрлар салоҳияти ва малакасини ошириш йўлида амалга оширилган чора-тадбирлар (551 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашев И. И. Хизмат кўрсатиш соҳасида инвестицион фаолиятни тартибга солиш механизми (180 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зуфарова Н. А. Ўзбекистоннинг жаҳон савдо ташкилотига қўшилиши нуқтаи назаридан либераллаштириш ва протекционизм нисбатини таъминлаш (192 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ташходжаев М. М. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг назарий-услубий жиҳатлари (268 KB)