№6, 2021 йил ноябрь-декабрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мадалиев Т.Э. Совершенствование тарифной политики коммерческих банков Узбекистана (428 KB)
Рустамов М.С. Кредитлар ўсишининг муаммолари ва истиқболлари (655 KB)
Файзиева Н. Ш. Давлат корхоналарини молиялаштириш масалалари (368 KB)
Хамдамов С.Ф. Корхона молиявий сиёсатини шакллантириш назарияси ва услубиётини такомиллаштириш масалалари (392 KB)
Binoy Joy Kattadiyil,
Umarov I.Yu.
Alok Industries, Pre & Post Corporate Insolvency Resolution Process (475 KB)
Хасанов М.А. Давлат бюджети барқарорлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари (353 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бабажанов А.Р.,
Султонов Н.А.,
Хожиев Қ.М.,
Шаропов Р.Н.
Ерларнинг миқдорий ҳисобини юритишда уларни хатловдан ўтказишнинг афзалликлари (413 KB)
Махсудов Б. Ю.,
Ғиёсов И.К.
Бухгалтерия ҳисобининг ижтимоий табиати: муаммолар ва қарама-қаршиликлар (378 KB)
Илхамов Ш. И. Ички аудитни ташкил этиш концепцияси (400 KB)
Саидакбаров Х.А. Акционерлик жамиятларда молиявий ҳисоботларнинг ҳалқаро стандартларига ўтишда 7-МҲҲС тавсифининг ўзига хос жиҳатлари (394 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мухаммедов М.М.,
Исхакова С.А.
Илмий соҳа ходимлари меҳнати натижаларини рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш (469 KB)
Шакаров З.Г. Ёшларнинг иш билан бандлик даражасини ошириш: муаммо ва имкониятлар (563 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Zhang Lingzhi Research on the Impact of FDI on Economic Growth and Market Scale Based on OLS(Evidence from Uzbekistan) (453 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сабиров У.Қ.,
Рустамова С.Х.
Бошқарув қарорлари самарадорлигини белгиловчи омиллар таҳлили (469 KB)
Хайдарова Э.Ш. Қурилиш материаллари саноати корхоналарининг инновацион салоҳиятни бошқариш (468 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ашурметова Н.А.,
Акбаралиева Н.А.
Классификация садоводческих хозяйств и факторы повышения их эффективности (453 KB)
Эгамов Р.А. Инновацион тадбирлар асосида қурилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини таъминлаш йўллари (352 KB)
Садриддинова Н.Х. Теоретико-методические основы управления текстильными кластерами и повышения их экспортного потенциала (426 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саидов М.С. Электр энергетика соҳасида тариф ва нарх шаклланишидаги муаммолар ва олиб борилаётган ислоҳотлар (564 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жураев Ф.М. Ҳимояланган майдонларда гилос етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги (394 KB)
Рузметов Д.И. Ўбекистонда аграр сектор таркиби ва ривожланиш тамоиллари (440 KB)
Samiyeva G.T. Dehqon xo‘jaliklarini tadqiq etishning nazariy asoslari (633 KB)
Сотволдиев Н.Ж. Озиқ-овқат бозорининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти ва вазифалари (371 KB)
Тургунов Х.Л. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш имкониятлари ва муаммолари (524 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мухитдинов Ш.З. Кўп тармоқли фермер хўжаликларида бошқарувни эконометрик моделлаштириш натижаси (487 KB)
To‘rayev B.E. Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti tarkibida qurilish ishlari ulushining korrelyatsion-regression tahlili (674 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сафаров О.А. Тaълим тизимидa бoшқapув эвoлюцияси вa pивoжлaнишининг устувop йўнaлишлapи (483 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Маманазаров А.А. Ўзбекистон миллий бойлигини кўпайтиришда давлатнинг иқтисодий механизмларидан самарали фойдаланиш йўллари (478 KB)
Исраилова Д.К. Меҳнат миграцияси – иқтисодий ўсишни таъминловчи омил сифатида (332 KB)
Эрматов А.А.,
Акбаров А.А.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг ўзига хос жиҳатлари (625 KB)
Абдусаломова И.И. Давлат статистика ишларини ташкил қилишда статистик кузатувларнинг тутган ўрни (333 KB)
Махмудов О.Х. Оилаларда камбағалликни қисқартириш омиллари (545 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нематов И.У. Олий таълим тизимида маркетинг стратегиясини шакллантириш ва унинг амалга ошириш самарадорлигини баҳолаш (445 KB)
Халикова М.М. Озиқ-овқат ёғлари бозорида маркетинг тадқиқотларини ўтказишни тадқиқ этиш (303 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Inoyatova S.A. Leveraging Facebook Poll Ads Platform to Measure Gender Differences in Job Satisfaction: Case of Uzbekistan (627 KB)
Вафоев Б. Р.,
Ҳомидов Ҳ.Ҳ.
Замонавий дрон технологиялари орқали қишлоқ хўжалигини рақамлаштиришда дастурий таъминотнинг яратилиши (553 KB)
Жониқулов Л.Ш. Қишлоқ хўжалиги бошқаруви тизимида замонавий ахборот-коммуникация ва рақамли технологиялар тузилмалари (368 KB)
Исаев Р.А. Саноат корхоналарининг сифат менежменти тизими ва стратегик бошқариш интеграциялашган тизимининг ахборот таъминотини яхшилаш (377 KB)
Бобаназарова Ж.Х.,
Ниматов И.А.
Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (349 KB)
Бобожонов А.Б. Ўзбекистонда ахборот маҳсулотлари ва хизматлари бозорини ривожлантириш (581 KB)
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Нефт ва газ қазиб чиқариш тармоғида рақамли технологиялардан фойдаланиш (363 KB)
Норбоева Н.Э.,
Парпиева Р.А.,
Ризаева Ф.Х.
Таълим тизимида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш (353 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кузикулова Д.М. Француз тилини ўқитишда замонавий рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш (319 KB)
Муратова М.Н.,
Ходжикулова Ш.Н.
Чет тилларини ўқитишда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг замонавий тенденциялари таҳлили (339 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Базаров Х.М. Мамлакатимизда инвестицияларни жалб қилиш ва ер қаъридан фойдаланувчиларга солиқ солиш тартибини такомиллаштириш йўллари (318 KB)
Исаев Ф.И. Мол-мулкни солиққа тортишни такомиллаштириш (533 KB)
Жумаев Ш. Йирик солиқ тўловчилар сифатида ҳисобга олинган юридик шахслар ва улар томонидан бюджетга тўланадиган солиқлар масалалари (384 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амонбоев М.,
Халилов С.Ш.
Миллий туризм тармоғини ривожлантиришда кирувчи туристик оқимнинг ўзгариш тенденциялари (614 KB)
Бойтўраев О.У.,
Ёқубжонова Ҳ.Ё.
Фарғона водийсида ҳунармандчилик туризмини ривожлантириш устувор йўналиш сифатида: таҳлилий ёндашув (514 KB)
Erkayeva B.A. O‘zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari (436 KB)
Shamurotov S.B. Xorazm viloyatida turistik xizmatlarni rivojlantirish imkoniyatlari (522 KB)