№5, 2021 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Искандаров М.Л. Банклар томонидан саноат корхоналарини кредитлашнинг долзарб муаммолари ва уларни ҳал қилиш йўллари (408 KB)
Астанакулов О.Т. Ислом молияси асослари: тараққиёт босқичлари, истиқболлари (525 KB)
Примова Н.И. Маҳаллий бюджетларнинг молиявий стратегиясини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари (479 KB)
Shermukhamedov B.U. Changes in loan and deposit interest rates in commercial banks (0 KB)
Kuvvatov G.B. Management of financial resources of the enterprise (0 KB)
Муминов Ш.Х. Сув хўжалиги тизимини молиялаштиришнинг хорижий давлатлар тажрибаси (819 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б.,
Аҳмаджонов А.K.
Электр энергетика тармоғидаги корхоналарда мҳхс асосида молиявий ҳисоботларни тузиш масалалари (510 KB)
Тулаев М.С. Аудитда муҳимлик даражасини аниқлаш методикасини ривожлантириш (443 KB)
Козимжонов А. Халқаро молиявий ҳисоботларда қарз мажбуриятлари вужудга келишининг ўзига хос жихатлари (464 KB)
Зайнутдинов И.С. Молиявий активларни самарали бошқариш орқали корхоналар молиявий ҳолатини яхшилаш йўллари (369 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қобилов А.Э. Қашқадарё вилояти ҳудудларининг “Ўсиш нуқта”ларига хорижий инвестицияларни жалб қилиш (512 KB)
Қосимов А.А.,
Юлдашев Г.Т.,
Қурбонов У.Ф.
Иқтисодий ривожланишга инвестицион муҳит таъсири ва унга боғлиқ омиллар таҳлили (455 KB)
Тураева А.И. Инвестиции в развитие национальной экономики Республики Узбекистан (364 KB)
Яхшимуратова А.Р. Ўзбекистон худудларига инвестицияларни жалб қилишнинг ўзига хос хусусиятлари (449 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Abduraupov R.,
Makhkamov T.
Corporate Governance Scorecard For Uzbek Joint Stock Companies Based on Oecd Principles (458 KB)
Саидов М.С. Электр энергетика соҳасини тартибга солиш ва бошқаришда олиб борилаётган ислоҳотлар (501 KB)
Умарова Х.У. Олий таълим муассасаларида замонавий бошқарув тизимининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришнинг концептуал асослари (397 KB)
Бойдадаев Д.М. Бошқарув имкониятларини баҳолашнинг иқтисодий диагностик усуллари (394 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амиров Л.Ф. Ўзбекистонда аграр секторнинг инновацион ривожланиш кўрсаткичлари тизимини такомиллаштириш (375 KB)
Собурова Н.Р. Қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мезони ва бошқариш тамоиллари (484 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жалолова М.Ш. Ўзбекистонда темир йул транспортининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш (515 KB)
Яхшиликов Ж. Самарқанд вилоятида саноат ривожланишининг тенденцияси ва унинг статистик таҳлили (738 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Асадов Э.К. Автомобил саноати корхоналарида халқаро ҳарид тизимини такомиллаштириш механизмлари (427 KB)
Худойқулов С.К.,
Буранова Л.В.
Ҳудудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги (549 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дехканова Н.С. Озиқ-овқат саноати корхоналарини самарали ривожлантириш жараёнларини прогнозлаштириш модели (492 KB)
Қодиров З. Фермер хўжаликлари фаолияти ривожланишининг норавшан тўплам омиллари ва уларнинг ўзаро боғлиқлигинимоделлаштириш усули (471 KB)
Мадаминов И.О. Корхоналардаги инновацион-инвестицион фаолликни молиялаштириш жараёнларини эконометрик моделлаштириш (563 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Бузрукхонов С.М.
Олий таълимнинг инновацион ривожланишини молиялаштиришнинг концептуал ёндошувлари (386 KB)
Фозилов У.З. Раҳбар кадрларнинг фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари (375 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эргашев И. И. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодий ўсишга таъсири (576 KB)
Таджибаева Д. Инновацион тараққиёт ва инновацион тизим моделлари стратегиясини танлашда ўзбекистоннинг ўзига хос жиҳатлари (427 KB)
Шералиев Ж.Ж. Макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда бюджет қоидаларининг ўзига ҳос ҳусусиятлари (390 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нишонов Д.Ш. Олий таълим рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегиялари (598 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гулямов С. С.,
Ражамуродов Ҳ.
Қишлоқ хўжалигини рақамли трансформациясида инновацияларни жадаллаштириш истиқболлари (445 KB)
Шукуров Ж.С.,
Умарова Д.А.
Вызовы и перспективы управления развитием технологии искусственного интеллекта в Узбекистане (614 KB)
Ҳакимов А.А. Рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банкларининг инновацион фаолияти (372 KB)
Алимардонов И.М.,
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Таълим тизимида блокчейн технологияларининг қўлланилиши (356 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тошқулов А.Ҳ. Чорвачилик маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштирилган қишлоқ хўжалиги корхоналарини солиққа тортиш ҳолати таҳлили (Сурхондарё вилоятида фаолият кўрсатувчи қишлоқ хўжалиги корхоналари мисолида) (447 KB)
Шеннаев Х.М. Мустақиллик йиллари Ўзбекистонда суғурта фаолиятининг ривожланиш босқичлари (494 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амонбоев М.,
Халилов С.Ш.
Туризм соҳасини самарали ривожлантиришда асосий имкониятларнинг илмий таҳлили ва назарий талқини (403 KB)
Курбанов Ф.Г. Экономическая природа и научно-теоретическое определение музейных услуг (359 KB)
Юлдашев К.Ш.,
Алимова Ш.О.
Консалтинг хизматлари ёрдамида меҳмонхона фаолиятини йўлга қўйишнинг амалий усуллари (461 KB)
Хасанов Н.Э. Ҳудудий туристик зоналарни ривожлантиришда кластерлар имкониятларидан фойдаланиш (380 KB)