№3, 2020 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Асқаров С.А. Банкларни трансформация қилиш шароитида чакана банк хизматларининг аҳамияти ва назарий асосларини такомиллаштириш (451 KB)
Маҳмудов С.Б. Логистик компанияларни молиялаштиришда хориж тажрибаси (356 KB)
Самандарова Г.М. Давлат бюджетининг миллий иқтисодиётдаги аҳамияти ва ўзига хосликлари (379 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тошназарова Д.С. Харажатлар ва таннарх тушунчаси, уларнинг мазмуни ва тавсифи (560 KB)
Абдумуротов Ш.Ш. Корхоналарни ривожлантиришда корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрни (403 KB)
Махсудов Б. Ю.,
Абдувалиев З.М.
Манфаатдор томонлар (стейкхолдерлар)нинг корпоратив ижтимоий масъулиятдаги роли (406 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холмуродов С. Э.,
Қурбонов С.П.
Аҳоли иш билан бандлигида масофавий меҳнат: муаммолар ва имкониятлар (440 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И.,
Нормуродов С.Н.,
Иброхимов Б.Р.
Замонавий сифат менежменти тизими ва уни жорий этиш масалалари (512 KB)
Насимов Б.В. Пандемия шароитида миллий аграр секторнинг инновацион ривожланишини бошқаришни такомиллаштириш (345 KB)
Рустамова С.Х. Корхоналарда бошқарув қарорларини қабул қилишнинг назарий асослари (384 KB)
Саидов М.С. Ўзбекистонда табиий монопол ташкилотларни бошқариш ва тартибга солишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатлари (360 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Ш.Б. Технопарк – кичик ва ўрта бизнесни инновацион ривожлантириш омили (397 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Б.О. Ўзбекистон тўқимачилик корхоналарининг молиявий хавфсизлигини таъминлашда саноат тармоғининг кластер таҳлили (554 KB)
Туробова Ҳ.Р. Агробизнесни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (472 KB)
Муминова Н.М. Тўқимачилик маҳсулотлари савдосини самарали ташкил этишнинг концептуал ёндашувлари (453 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норова С.Ю. Иқтисодий салоҳият ва минтақада иқтисодий ўсишни таъминлашнинг илмий-назарий асослари (365 KB)
Маткаримова Н.Т. Управление экономическим потенциалом предпринимательски-ориентированной спортивной организации (354 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Isayeva N.Sh. Ensuring sustainable economic development of industrial enterprises in the world pandemic (374 KB)
Мухсимова Д.Х. Модельный инструментарий развития обрабатывающей промышленности как фактора экономического роста (543 KB)
Алимова М.Ю. Мева-сабзавот ва узум ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари (402 KB)
Дехканова Н.С. Республикада озиқ-овқат маҳсулотларини экспорт-импорт қилишнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари (594 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эшпўлатов К.А.,
Шаропова Н.Р.
Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражаси мактабгача таълим хизматларига бўлган талабга таъсир этувчи асосий омил сифатида (433 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қобилов А.Э. Ўзбекистонда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, экспорт ва иқтисодий ўсиш: вектор хатоликни тузатиш моделининг қўлланиши (496 KB)
Жумаев О.С.,
Расулов Н.Н.
Истеъмол товарлари бозорида прогнозлаш усулларини такомиллаштириш (522 KB)
Юлдашев Ж.А. Тижорат банкларида мижозлар билан муносабатлар ҳолатини баҳолаш усулини такомилаштириш (492 KB)
Астанакулов О.Т. Инвестиция самарадорлиги ўзгаришига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг таъсирини ҳисоблаш йўллари (444 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эрназарова Н.Н. Оилавий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш (389 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умидова Ф.И. Корхоналарда маркетинг самарадорлигини аниқлаш ва баҳолашнинг услубияти (336 KB)
Холмаматов Д.Х. Улгуржи савдода маркетинг логистикасини ривожлантириш йўллари (407 KB)
Собиров А.А. Мeва ва сабзавотлар маҳсулотлари бозорида маркетингдан фойдаланиш йўллари (410 KB)
Саидова М.Ҳ. Ўзбекистонда бизнес соҳасини барқарор ривожлантириш (526 KB)
Boltaeva Z. Methodological approaches and principles of local Brand formation (380 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шадманкулова Д.А. Рақамли иқтисодиётнинг функционал хусусиятлари ва таснифланиши (395 KB)
Ширинова Ш. Основы функционирования электронных кошельков WEBMONEY, QIWI, YOOMONEY в Узбекистане с позиции системного анализа (564 KB)
Саидов У.Ш. Ўзбекистонда рақамли халқаро логистика йўналишини такомиллаштириш йўналишлари (622 KB)
Рахимов С.А.,
Турдибоев Х.К.
Коррупцияга қарши курашишда янги рақамли технологияларни қўллаш (312 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тошмуродова Б.Э. Қўшилган қиймат солиғи базасини аниқлаш ва ҳисоблаш хусусиятлари (427 KB)
Hakimov U.F. Soliq qarzini undirish mexanizmini takomillashtirish yo‘llari (434 KB)
Тўлаков У.Т. Ўзбекистонда ер солиғи ривожланиши истиқболлари (483 KB)
Исаев Ф.И. Солиқларни таҳлика-таҳлил қилиш методикаси (426 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуманиязова Ш.Р. Туризм инфратузилмасини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (410 KB)
Мирзаев А.Т. Туристик-рекреация хизматлар бозорида рақамлаштиришнинг ялпи талаб ўзгаришига таъсири таҳлили (471 KB)
Махмудова М.Р. Туризм соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишнинг устувор йўналишлари, воситалари ва усуллари (476 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов И.М.,
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Рақамли технологиялардан таълим тизимида самарали фойдаланиш (311 KB)