№2, 2021 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шермухамедов Б.У. Тижорат банкларининг депозит сиёсати ва уни иқтисодий аҳамиятини янада ошириш йўллари (503 KB)
Турсунходжаева Ш.З. Реал сектор корхоналарида молиявий рискларни бошқаришда рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланиш истиқболлари (486 KB)
Исмаилов А.А. Ўзбекистон Республикасининг пул тизими: замонавий ҳолати, муаммолари ва мустаҳкамлаш йўллари (333 KB)
Мурадова Л.Ф. Место цифрового банкинга в современной банковской системе и условия формирования в Республике Узбекистан (349 KB)
Меликов О.М. Банк карталари ва улар билан боғлиқ хизматларни такомиллаштириш йўллари (413 KB)
Ташходжаев М. М. Олий таълим тизимини молиялаштиришда давлатнинг роли (382 KB)
Сулаймонов А.Ф. Ўзбекистон пул бозорини халқаро тажрибалар асосида ривожлантириш имкониятлари (314 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Rizaev N.K. International financial reporting standards in the agricultural sector and their introduction to the practice of Uzbekistan (434 KB)
Abdusalomova N.B.,
Iminov T.I.
Issues of improving non-current assets accounting in accordance with international financial reporting standards (478 KB)
Эшпўлатова З.Б. Даромадларни тан олишда бажарилишларга оид мажбуриятлар: моҳияти ва мезонлари (537 KB)
Темирханова М.Ж. Туризм махсулотлари ва ҳизматлари харажатлари ҳисобини такомиллаштириш. (460 KB)
Халеекева З.П. Корхоналарда товар-моддий захираларини самарали бошқариш (404 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Smagina O.N. Human Resource Management (HRM) Practices and Organizational Culture Change (321 KB)
Abdullayev M.K.,
Begalova D.B.
O‘zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar (540 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тураева А.И. Особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности (413 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умарходжаева М.Г.,
Алиева Н.А.
Пиллачилик тармоқ корхоналарини инновацион бошқариш зарурати (389 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Усмонов Б.Ш.,
Шукруллаев У.У.,
Худайназарова Д.Х.
Илмий марказларни яратиш ва ривожлантиришнинг мотивацион омиллари (428 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А.Я. Чорвачилик соҳасидаги инновацион технологияларнинг гўшт ва сут маҳсулотларини кўпайтиришга таъсири (440 KB)
Кучаров А.С.,
Ишманова Д.Н.
Ўзбекистон Республикаси нефть-газ саноатини ривожлантириш стратегиясини такомиллаштириш (488 KB)
Бегимова Д.К. Ҳудудни ривожлантиришда кластер сиёсатидан фойдаланишнинг хориж тажрибаси (345 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзуллаев Ж.С. Транспорт тизими иқтисодий самарадорлигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш (570 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсупов М.С. Европа Иттифоқининг ягона аграр сиёсати доирасида қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб-қувватлаш (483 KB)
Юлдашева С.Н. Бухоро вилоятидаги озиқ-овқат саноати корхоналарида иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш йўллари (337 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дусанов С.М. Инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида олий таълим муассасаларида самарадорлик масаласининг назарий жиҳатлари (358 KB)
Азимова Н.Н.,
Рахимова Г.Ш.
Инновацион ўқитиш усулларини инглиз тили дарсларида қўллаш (301 KB)
Мулладжанова Н.А.,
Тўхтаназарова Б.А.
Хорижий тилларни ўқитишда рақамли технологиялардан фойдаланиш (316 KB)
Муратова М.Н.,
Кузикулова Д.М.
Интернет ресурслари асосида хорижий тилларни ўқитиш (313 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедов У. М. Модель оптимизации процессов решения функциональных задач статистики и методика её применения (484 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ҳакимова М. Ф. Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш –устувор вазифа сифатида (319 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бурханов А.У.,
Синдаров Ф.К.
Суверен кредит рейтингларида ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш имкониятлари (472 KB)
Обидов Х.М. Иқтисодий интеграция жараёнларига оид илмий ёндашувлар таҳлили (407 KB)
Каримов Д.А. COVID-19 Пандемияси шароитида озиқ-овқат хавфсизлиги: хатарлар ва имкониятлар (543 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдурашидова Н.А. Автомобиль саноатининг рақобатбардошлигини оширишда бенчмаркингдан фойдаланиш (514 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураҳмонов Қ. Х.,
Кадиров Ш.М.,
Абдурахманова Г.К.
Дистанционные трудовые отношения в цифровой экономике (408 KB)
Азларова А.А. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишини банк молия хизматлари бозорига таъсири (430 KB)
Umrzakova G.R. Theoretical Foundations of Digital Economy and Development Trends (337 KB)
Nomonova Y.S. The role and significance of electronic payment systems and it’s development (353 KB)
Сиддиков А.Ж. Ўзбекистонда рақамли иктисодиёт ривожланишини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқишга доир ёндашувлар (478 KB)
Мухаммадиева М.З. Медиатехнологиялар туризм маркетинги самарадорлигини ошириш омили сифатида (691 KB)
Курбанов Ф.Г. Роль цифровых технологий для экономической стабильности музея (314 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гиясов С.А. Иннoвaциoн иқтиcoдиётни ривoжлaнтиришдa coлиқ мexaнизмидaн caмaрaли фoйдaлaниш (530 KB)
Ядгаров А.А. Суғуртавий ҳимоя - чорвачалик тармоғи ривожига таъсири (404 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умирова Д.С. Минтақавий туризмда инновациялардан фойдаланиш имкониятлари (382 KB)
Абдураимов Д.М. Туризм инфратузилмасида иқтисодий фаолиятни амалга ошириш омиллари ва хусусиятлари (417 KB)
Джумаева М.А. Стратегия Узбекистана по поддержке туризма при COVID-19 (381 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қодиржонов А.М. Ўзбекистон Республикаси экспортини таркибий ҳолати тахлили ва такомиллаштириш имкониятлари (434 KB)