№4, 2019 йил июль-август)

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдикаримова Д.Р. Қишлоқ хўжалигини кредитлашда гаров таъминотини баҳолаш механизми ва уни қўллаш йўллари (538 KB)
Избосаров Б.Б. Ўзбекистонда тижорат банклари ликвидлилигини тартибга солишнинг амалдаги ҳолати таҳлили (598 KB)
Эшов М.П. Корхоналарда молиявий фаолиятнинг пул оқими ўсишига ва пасайишига таъсирини баҳолаш масалалари (590 KB)
Муродов Б.Х. Муқобил молиялаштиришнинг моҳияти, объектив зарурати ва унинг аҳамияти (770 KB)
Каримов Н. Ғ.,
Раззаков Ж. Х.
Инвестицион лойиҳаларни синдикатли кредитлар ҳисобига молиялаштиришнинг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (595 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шоҳаъзамий Ш.Ш.,
Алимов Б.Б.
Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи (862 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдурахмонова Г.Қ.,
Ғойипназаров С.Б.
Кичик бизнес субъектларида меҳнатни муҳофаза қилиш тадбирлари ҳолатини баҳолаш (670 KB)
Хатамов О.Қ.,
Ортиқов Ш.М.
Аҳоли бандлигини таъминлаш моделлари ва ундан ўзбекистон шароитида фойдаланиш имкониятлари (584 KB)
Худайбердиев З.Р. Инсон капитали бозори иқтисодиётнинг инновацион ривожланишини белгиловчи омил сифатида (839 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холов А.Х. Давлат бошқарувида “ақлли” бошқарув принципларига босқичма-босқич ўтиш масалалари (713 KB)
Суюнов Д.Х.,
Хошимов Э.А.
Замонавий шароитларда ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизими ривожланишининг асосий йўналишлари (622 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзиева Н. Ш. Тадбиркорлик субъектларини молиялаштиришнинг инновацион усулларини жорий этиш (0 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муродова М.Ч. Агрокластерларни ташкил этишда жанубий корея тажрибасидан фойдаланишнинг йўналишлари (624 KB)
Очилов А.О. Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини модернизациялаш юзасидан таклифлар (576 KB)
Рустамов Н.И. Таркибий ўзгаришлар ва диверсификациялаш шароитида ипакчилик тармоғида ишлаб чиқаришни самарали ташкил этиш йўллари (739 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мустафоев Ғ.С. Юқори салоҳиятли кадрлар тайёрлаш ва бандлигини оширишда таълим тизимининг ўрни (693 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Пардаева О.М. Оилавий тадбиркорликни ривожлантириб, аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини оширишнинг истиқболли йўналишлари (681 KB)
Зияева М.М.,
Ахмедов Б.Р.
Темир йўл йўловчи ташиш тармоғида маркетинг хизматларини такомиллаштириш (585 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ғиёсов А.А. Солиқлар орқали атроф муҳит ва инсон соғлиғига зарар етказувчи маҳсулотлар сотувини тартибга солиш (620 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норчаев А.Н. Қишлоқ туризми инфратузилмасини шакллантириш ва ривожлантириш имкониятлари (606 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Соатов С.С. Ташқи савдо балансини баҳолаш мезонлари (622 KB)