№6, 2018 йил ноябрь-декабрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Азларова А.А.,
Абдурахмонова М.
Тижорат банкларида кредит портфелини самарали бошқариш масалалари (595 KB)
Хусанбоев А.Ғ,
Давлатов Э.Б. ,
Бекмуродова Г.А.
Uzbek and German banks in security markets (729 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдусаломова Н.Б. Саноат корхоналарида бухгалтерия ҳисобини юритишда толлинг муомалаларини услубий жиҳатдан такомиллаштириш йўналишлари (600 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураманов Х. Х. Оиланинг демографик ривожланиш тенденцияларини баҳолаш (705 KB)
Раджабова Г.У. Ўзбекистон Республикасида аҳоли бандлигини таъминлашнинг иқтисодий муносабатлари (567 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Собиров А.А. Ҳудудларнинг нисбий афзалликлари ва инвестицион жозибадорлиги омиллари (584 KB)
Обломуродов Н.Н. Инвестицион фаолиятни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш (636 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Айтиева С.А. Республикамизда контейнер ташувларини ташкил этиш ва бошқаришни ўзига хос хусусиятлари (576 KB)
Оськина С.В.,
Собиров А.А.,
Жуковский А.Д.
Место и роль финансового менеджмента в деятельности экономических объектов в условиях формирования цифровой экономики (684 KB)
Файзуллаев Ж.С. Интеграциялашган транспорт тизимини бошқариш самарадорлигини ошириш (747 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ашурметова Н.А. Механизм внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве (569 KB)
Рахмонов Л.Т. Рақамли иқтисодиёт – соҳа ва тармоқларда иқтисодий самарага эришишнинг инновацион усули (574 KB)
Муратова Ш.Н. Исследование экологической сертификации как один из факторов по управлению качеством и обеспечению экономической безопасности (469 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холматов Н.Б. Янги институционализмнинг микро ва макроиқтисодиёт соҳаларидаги фикрий силжишларларга таъсири (607 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров И. Ю. Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш салоҳияти (650 KB)
Файзуллаева Т.Р.,
Икромова С.А.,
Рустамова Д.Р.
Мева-сабзавотчилик соҳасини ривожлантиришнинг назарий ва амалий асослари ҳамда мамлакат иқтисодиётидаги ўрни (603 KB)
Мухитдинов Ш.З. Кўп тармоқли фермер хўжалигини ташкил этиш ва уни бошқаришнинг назарий асослари (572 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саъдуллаева Г.С. Ўзбекистонда таълим хизматлар бозорини ривожлантириш истиқболлари (603 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бурханов А.У. Саноат корхоналари молиявий барқарорлигини баҳолаш усули (866 KB)
Мўминов Х.И. Вақтли қаторлар асосида хорижий туристлар миқдорини прогнозлаш (929 KB)
Алекперов А.Г.,
Новрузов А.А.
Выбор критерий оптимальности в долгосрочном прогнозировании (782 KB)
Байхонов Б. Т.,
Бўстонов М.М.,
Вохидов Б.В.
Ўзбекистон иқтисодиётида инвестициялар тақсимланишида эконометрик моделларнинг назарий ва амалий асослари (779 KB)
Жуманиязов И.Т. Суверен фондлар фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари (767 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қаҳҳоров О.С. Олий таълим муассасаларида рақобатбардош кадрларни тайёрлаш (467 KB)
Сотволдиев Н.Ж. Олий таълим сифати иқтисодий диагностикаси ва унинг моделлаштириш асослари (735 KB)
Касимов О.М. Online Education is a way to improve quality of education: pros and cons (795 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турғунов Т.С. Аҳолининг яшаш шароитини статистик баҳолаш (572 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов И.У. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тадбиркорлик фаолиятини ташкилий-иқтисодий бошқариш механизмини такомиллаштириш (628 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуковская И. Е. Современные тенденции совершенствования управленческих процессов в условиях формирования цифровой экономики в Республике Узбекистан (640 KB)
Хашимходжаев Ш.И.,
Садиков Ш.Ш.
Современные тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан (583 KB)
Бобожонов А.Б. Ахборот маҳсулотлари ва хизматларига бўлган эҳтиёжларни ўрганиш механизмлари (754 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Камолов А.Э. Инвестиция ресурсларини жалб қилишда солиқ механизмидан самарали фойдаланиш (840 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев И.С.,
Аллаяров С.Ф.
Минтақада ижара хизматларини ривожлантириш имкониятлари (992 KB)