№4, 2015 йил июль-август

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Курпаяниди К. И.,
Турсунқулов И.М.
Оқилона молиявий сиёсатнинг миллий иқтисодиётни барқарор ва жадал ривожланишига таъсири (635 KB)
Сатторов О.Б. Базель қўмитасининг банк назоратига оид янги талаблари ва уларни ўзбекистонда қўллаш имкониятлари (452 KB)
Хошимов Э.А. Жаҳон валюта бозоридаги операцияларнинг таркиби ва ривожланиш хусусиятлари (906 KB)
Мамадияров З.Т.,
Тиллаев Х.С.
Тижорат банкларида муаммоли кредитларнинг вужудга келиш сабаблари ва уларни камайтириш йўллари (405 KB)
Игамбердиев С.Х. АҚШда инвестиция банклари фаолиятини тартибга солиш тизимининг ривожланиш тенденциялари (444 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б. Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида ички аудитнинг услубий усуллари, текширув объектини танлашнинг аниқлаш масалалари (301 KB)
Кузиев И.Н. Аудиторлик текширувлари натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботлари ва хулосаларини тузиш масалалари (331 KB)
Абдиева Н.Ш. Корхоналарда ички аудитни ташкил қилишнинг хусусиятлари (453 KB)
Турдиев Э.М.,
Пардаева З. А.
Масъулият марказлари бўйича бошқарув ҳисобини ташкил қилиш (577 KB)
Хожибоев М.,
Комилов А.,
Шералиев Х.
Агроиқтисодиёт корхоналарида таъминот тизими харажатларининг бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш (323 KB)
Махсудов Б. Ю. Пахта тозалаш корхоналарида бюджетлаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари (519 KB)
Ирматова З.Б. Корхоналарнинг меҳнат ресурслари билан таъминланганлик даражасининг таҳлилини такомиллаштириш (509 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Маматурдиева Д.Р. Андижон вилоятида меҳнат бозорининг шаклланиш жараёни (289 KB)
Ахмедов А. Аҳолини ичимлик суви билан таъминланганлиги ва сув ресурсларига бўлган талаб (Хоразм вилояти мисолида) (441 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедов И. А.,
Нематов И.У.,
Салимов А.А.
Қулай инвестиция муҳити – иқтисодиёттараққиётининг гарови (331 KB)
Абдилакимов Г.А. Автомобиль транспорти тизимида инвестицион қўйилмалар самарадорлигини баҳолаш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш (399 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Максудов С.М. Механизмы принятия оптимальных решений в системе управления компанией (367 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров И. Ю.,
Саидкаримова С. С.,
Облоқулова Ш.Б.
Саноат корхонларининг инновацион салоҳияти кўрсаткичлари таҳлили (337 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари ассортименти шаклланишининг илмий-услубий асослари (442 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Болтабаев М. Р.,
Джуманиязов У.И.
Corporate governance practices (272 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муллабаев Б.Б. Саноат корхоналарини бошқаришда вертикал интеграция жараёнини ривожлантириш масалалари (441 KB)
Эрхонова М.А. Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини зараркунандалардан биологик усулда ҳимоялаш тизимини жорий этиш кўлами (581 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Байхонов Б. Т. Ўзбекистон Республикасида капитал қўйилмалари динамикасининг эконометрик таҳлили (399 KB)
Джўраева С.Қ. Ўзбекистонда иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларининг прогноз вариантлари (403 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Р. Т. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланиш тенденциясининг эконометрик тахлили (440 KB)
Хужакулов Х.Д. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожланишининг статистик таҳлили (490 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанхонова Н.И. Иқтисодий тафаккурнинг таркибий қисмлари (312 KB)
Ибрагимова Л. Т.,
Абдурахманов А.
Инновацион иқтисодиёт ва ёшлар (376 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзиев Р.А.,
Файзиев Ш.Р.
Олий таълим сифати ва самарадорлигини оширишда автоматлаштирилган таълим ва мониторинг тизимининг имкониятлари ва афзалликлари (629 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Азизов О.М. Методики расчета налогового бремени (343 KB)
Ўрмонов Ж.Ж. Тадбиркорликка қулай ишбилармонлик муҳити ташкил этишда солиқ маъмурчилигининг тутган ўрни (617 KB)
Хотамов К. Issues of improving analysis of taxes (327 KB)
Орзибеков К.У. Инновацион фаолиятни солиқлар воситасида рағбатлантиришнинг илғор тажрибалари ва уларни Ўзбекистон шароитида қўллаш масалалари (441 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимова М.Т. Туризм бозорининг ривожланишига тизимли ёндашув (549 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Юсупов М.С.
Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари (437 KB)
Мингишов Л.Ў. Марказий Осиё давлатлари иқтисодиётининг халқаро рақобатбардошлигини ошириш йўналишлари (623 KB)
Ҳамдамов М.,
Худойназарова Н.
Xitoy Xalq Respublikasida maxsus iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari (549 KB)