№2, 2020 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норов А.Р. Инновацион лойиҳаларни молиялаштиришда тижорат банкларининг ролини ошириш (377 KB)
Камилова И.Х. Инвестиция лойиҳаларини кредитлашда стандартлаштиришнинг аҳамияти (436 KB)
Мусалимов Ш.И. Доходный потенциал местных бюджетов: особенности и проблемы формирования в современных условиях (384 KB)
Шарафутдинова Д.А. Мактаб таълимнии молиялаштиришнинг иқтисодий-меъёрий кўрсаткичлари тизими (370 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Акрамов А.Б. Корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда молиявий ҳисобот таҳлилининг ролини ошириш (334 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рузметов Х.Б. Ўзбекистон Республикаси божхона органларида “Хавфни бошқариш тизими”нинг жорий этилиш тенденцияси ва унинг бугунги кундаги натижалари (483 KB)
Курбанова Д.А. Ресурс тежамкорлиги бўйича саноат корхоналарида ташкилий – иқтисодий механизм стратегиясини ишлаб чиқиш (Қўйлиқ кўприклар темирбетон конструкциялари тажриба заводи мисолида) (424 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нурматов У.И. Интеллектуал мулк объектлари ҳуқуқлари бузилиш ҳолатларини божхона органлари томонидан аниқлаш амалиётини такомиллаштириш (380 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсупов М.С. Глобал инқироз ва пандемия шароитида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари (485 KB)
Толипова Б. Ф. COVID-19 пандемия шароитида озиқ-овқат саноати учун инвестициянинг зарурати (Ўзбекистон мисолида) (941 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев Ж.А. Давлат-хусусий шериклиги механизмлари асосида олий таълим соҳасини иқтисодий қўллаб-қууватлаш шакллари (318 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов Р. Х.,
Набиева Д.Д.
Макроиқтисодий тахлил ва прогнозлашда МҲТ-2008 халқаро андозасидан фойдаланиш истиқболлари (393 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Курпаяниди К. И. Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan (496 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юнусов Б.М. Маркетинг тадқиқотларида кластер тахлил усулидан фойдаланиш (401 KB)
Эшматов С. Сут ва сут маҳсулотлари бозорида бренд қийматини яратиш (550 KB)
Рўзиева Д.И. Венчурли тадбиркорлик - кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи дастак сифатида (400 KB)
Атаев Ж.Э. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида кичик бизнес ривожига таъсир этувчи асосий омиллар таснифи (934 KB)
Рахматов З.Н.,
Рахматова С.Ш.
Йўловчи ташиш хизматлари бозоридаги рақобат шароитида “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ маркетинг коммуникацияларини амалга ошириш алгоритми (387 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тоймухамедов И.Р.,
Махкамова Д.Ф.
Цифровая экономика и её влияние на банковский бизнес в Узбекистане (412 KB)
Отакузиева З.М. Рақамли иқтисодиёт ва Ўзбекистонда унинг ривожланиш тенденциялари (474 KB)
Иминова Н.А. Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёнларининг ривожланиши (575 KB)
Бобожонов А.Б. Ахборот махсулотлари ва рақамли маркетинг хизматлари бозорининг ривожланиш тенденциялари (543 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кулимова Х.М. Давлат бюджети даромадлари барқарорлигини таъминлашда солиқлар таъсирчанлигини ошириш йўллари (410 KB)
Абдуллаев Д.А. Фойда солиғининг миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигига таъсирини таҳлили (462 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хайруллаева Н.Н.,
Давронов И.О.,
Нарзуллаева Г.С.
Innovative ways of improving excursion service around the touristic destinations (317 KB)
Норчаев А.Н. Туризмда рақамли инновацион технологияларни жорий қилиш йўналишлари (358 KB)
Абдуллаев М. Қ.,
Абдуллаева Г.С.
“Чорвоқ” туристик зонасини ривожлантириш йўналишлари (355 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хотамов И.С.,
Исмоилов А.Ж.
Estimating and forecasting trends of global export and import of goods in international markets (334 KB)