№4, 2020 йил июль-августь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов И.М.,
Бекчанов Х.Б.
Тижорат банкларининг тариф сиёсатини такомиллаштириш йўллари (349 KB)
Юлдашев Р.З. Молиявий ресурсларни жалб қилиш йўллари (452 KB)
Азларова А.А.,
Абдурахмонова М.
Рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда тижорат банклари хизматларининг ўрни (431 KB)
Сайфиддинов И.,
Шералиев А.
Республикамиз тижорат банкларида овердрафт кредитлаш амалиётини такомиллаштириш (326 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махсудов Б. Ю. Бошқарув ҳисобида стратегик ёндашув масалалари (418 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гаибназарова З.Т. Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness (380 KB)
Кудбиев Ш.Д. Общие тенденции формирования мирового рынка труда (399 KB)
Асрақулов А.С. Норасмий бандликка концептуал ёндашувлар ва унга таъсир этувчи омиллар таҳлили (546 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Атамурадов Ш.А. Турли минтақаларда венчур инвестицияси муҳити таҳлили хамда венчур бизнесини Ўзбекистон иқтисодиётига жорий этиш муаммолари (490 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев Ж.А. Олий таълим cоҳасида давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллашдаги муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари (355 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Назаров Н. Increasing export potential with special economic zones in Uzbekistan (1162 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Баймирзаев Д.Н. Фермер хўжаликлари фаолиятидаги хатарларни миқдорий баҳолаш ва уларни бошқариш муаммолари (772 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саиткамолов М.С. Econometric model of operating Joint-Stock Company «O’zbekiston temir yo’llari» and possible directions of development (728 KB)
Сабиров Х.Н. Ўзбекистон озиқ-овқат саноатининг ҳудулардаги жойлашуви ва эмпирик таҳлили (343 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдурахмонов И.О. Хуфиёна иқтисодиётнинг юзага келиш сабаблари ва унга таъсир этувчи омиллар (322 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қаҳҳоров О.С. Олий таълим муассасалари маркетинг фаолияти самарадорлигини бошқариш (645 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев М.К. Корхона ахборот тизимларинини бошқариш жараёнларини алгоритмлаштириш (516 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Туробова Ҳ.Р. Агротуризмни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (851 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанов Х.Н. Корпоратив сектор томонидан молиявий ресурсларни жалб қилиш тенденциялари ва муаммолари (368 KB)