№1, 2019 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А.Я. Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини баҳолаш механизмини такомиллаштириш (789 KB)
Акилов М.С. Ўзбекистонда миллий валюта барқарорлигини таъминлаш (751 KB)
Элбусинова У.Х. Ўзбекистонда ёш оилаларга уй-жой қурилиши ва реконструкция қилиш тизимини кредитлаш асослари ва унинг аҳамияти (593 KB)
Ахмедов А.С. Активларни секьюритизациялашнинг АҚШ тажрибаси (811 KB)
Карлибаева Р.Х. Тижорат асосида фаолият олиб борувчи субъектлари молиявий барқарорлигини таъминлаш (600 KB)
Ханнаев Ш.Қ. Турли мулкчилик шаклидаги банклар фаолияти самарадорлиги таҳлили (1049 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Илхамов Ш. И. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит ва унинг самарадорлигини баҳолаш хусусиятлари (643 KB)
Тожибоева Ш. А.,
Ҳамидова С.Я.
Иқтисодиётни янада ривожлантириш шароитида иш фаоллиги таҳлилининг асосий жиҳатлари (692 KB)
Калонов М.Б. Ўзбекистон Республикасида транспорт хизматларини ривожланиш истиқболлари ва харажатлар ҳисобининг назарий асослари (827 KB)
Ғойибназаров Б. К.,
Ахмеджанов К.Б.
Ялпи ички маҳсулотни харажатлар усулида ҳисоблашни такомиллаштириш (588 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тухлиев Б.К. Инвестицион фаолиятни амалга оширишни молиявий жиҳатдан таъминловчи манбаларнинг таҳлили (554 KB)
Рахмонов Д. А.,
Сулаймонов С.А.
Ҳудудларнинг инвестицион потенциалини баҳолаш инвестицияларни жалб этишнинг самарали йўллари (763 KB)
Жахонгиров И.Ж. Ўзбекистон саноатини модернизациялашда инвестицияларнинг аҳамияти (761 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Эшов М.П. Саноат корхоналари рентабеллиги кўрсаткичлари асосида корхона қийматини бошқариш (668 KB)
Насимов Б.В. Корхоналар фаолиятини стратегик бошқариш самарадорлиги (585 KB)
Таджибаева Н.Г. Корпоратив тузилмаларда персонални бошқариш стратегияси (539 KB)
Умрзаков Э.У. Системный подход в организации и внедрении современных методов менеджмента (800 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холматов Б.А.,
Исаков М.Ю.
Қишлоқ хўжалигида тежамкорлик омилини ривожлантириш бўйича турли даражадаги чора-тадбирларни ўзаро мувофиқлаштириш (640 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хушматов Н.С.,
Файзуллаева Т.Р.
Қишлоқ хўжалиги экинларини зараркундалардан ҳимоялашда ресурсларни тежашга илмий жиҳатдан турлича ёндашувлар (602 KB)
Махмудов М.Ф. Ўзбекистоннинг саноат ишлаб чиқариш салоҳиятини баҳолаш (763 KB)
Бабаева Н.М.,
Бегматов Х.М.
Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги иқтисодиётида инвестициядан самарали фойдаланиш (558 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рашидов М.К.,
Бақоев Ҳ.Н.
Эркин иқтисодий зоналар фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг эконометрик таҳлили (883 KB)
Худойқулова Ҳ.Б. Ўзбекистон Республикасида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги фарқларни баҳолаш (663 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алижонов У.М. Касб-ҳунар маълумотли кадрлар тайёрлашнинг давлат буюртмаларини шакллантириш механизмлари (610 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов К.Х. Формирование инновационной экономики и механизмы активизации деятельности предпринимательских структур (671 KB)
Саидаҳмедова Н.И. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масалалари (672 KB)
Обилов М.Р. Аҳолининг молиявий саводхонлиги: мазмуни, аҳамияти ва асосий жиҳатлари (651 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Ходжибаева И.В.
Ҳудудлар ва саноат соҳаси бўйича кичик бизнеснинг ривожланиш динамикаси ва хусусиятлари (610 KB)
Камилова И.Х. Impact of store atmosphere on impulse buying behavior of Uzbek customers (641 KB)
Шавқиев Э.,
Нормуродов У.Н.,
Рахимов З.К.
Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида савдо хизматлари сифатини ошириш йўллари (706 KB)
Мелиева Д.Б. Ўзбекистонда истеъмол товарлари бозорини ривожланиш тенденцияларини баҳолаш (587 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Дармонов А.А. Ёшларда таҳдидбардошликни шакллантириш: таҳлил ва талқин диалектикаси (597 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Власова Н.Ю.,
Абидов А.А.,
Жуковская И. Е.
Современные аспекты оптимизации разработки и использования программного обеспечения отраслевых информационных систем в условиях формирования цифровой экономики (577 KB)
Исмаилов Ҳ.М. Корхоналарда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишнинг долзарб масалалари (581 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Баймирзаев Д.Н. Қишлоқ хўжалигида хатарларни суғурталашнинг хорижий мамлакатлар тажрибаси (620 KB)
Мамадаминов Н.Ю. Солиқ рискларини бошқаришнинг халқаро тажрибаси (656 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Олланазаров Б.Д. Кластер ёндашуви асосида туристик хизматлар соҳасида инвестицион фаолликни ошириш масалалари (715 KB)
Норчаев А.Н. Туризм инфратузилмасида кутилаётган ўзгаришлар ва имкониятлар (574 KB)
Иноятова С.А. Aspects of tourism development in Uzbekistan: wine tourism (593 KB)
Исомова Д.Ф. Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришнинг долзарб масалалари (635 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умарова М.Б. Хориж мамлакатларида банк инфратузилмасининг ривожланиш тажрибаси таҳлили (698 KB)