№2, 2018 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Карлибаева Р.Х. Капиталлар таркибини оптималлаштиришнинг классик назарияларидан миллий акциядорлик жамиятлари фаолиятида фойдаланиш (478 KB)
Жумаев Н. Х.,
Тожиев Р.Р.
Замонавий шароитларда банк ликвидлилигини бошқаришнинг назарий жиҳатлари (269 KB)
Машарипова Ш.А. Оценка эффективности денежного потока АО (350 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанов Б.А.,
Акрамов А.Б.
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность товарно-материальных запасов полиграфических предприятий (278 KB)
Джуманов С.А. Молиявий ҳисобот ахборотларини халқаро стандартлар асосида компиляция қилишнинг назарий жиҳатлари (324 KB)
Азизов Ш.У. Божхона аудити методологиясини ривожланган шарқий осиё давлатлари тажрибаси асосида ўрганиш ва уни ўзбекистонда қўллаш имкониятлари (367 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аманов О.А. Қишлоқ меҳнат бозорида инновацион иш билан бандлик (415 KB)
Арабов Н.У.,
Насимов Д.А.
Ўзбекистон Республикасида демографик вазият шаклланишининг хусусиятлари (431 KB)
Акбаров А.М. Меҳнат бозори субъектларининг иқтисодий манфаатларини мувофиқлаштириш механизмини шакллантириш (307 KB)
Алижонов У.М. Меҳнат бозорида кадрларни тайёрлашга бўлган эҳтиёжни шакллантириш омиллари (328 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Одилова Д.Б.,
Умарова Н.Х.,
Хайтматова Г.А.
Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиётида инвестицияларнинг аҳамияти (229 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Суюнов Д.Х.,
Хошимов Э.А.
Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари (325 KB)
Мамаджонов Д.Г. Автомобиль саноати корхоналарининг инновацион салоҳиятини ошириш ва уни бошқариш (275 KB)
Мирбабаев Ф. А.,
Илхамов Ҳ.Ш.
“McKinsey 7S” модели тахлили ва уни бошқарув тизимини такомиллаштиришда қўллаш аҳамияти (264 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салихов С. А.,
Шарипов С.Я.
Пиёзни сақлашдаги товаршунослик тадқиқотлари (225 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хушматов Н.С.,
Файзуллаева Т.Р.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қиш ва баҳор ойларида сақлашда кенг тарқалган усуллар таҳлили (252 KB)
Зокиров Ш.Э. Энергия ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ҳориж тажрибаси (250 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Туробова Ҳ.Р.,
Мадаминова З.Р.
Бухоро вилоятида фермер хўжаликларини ривожлантириш йўллари (519 KB)
Абдуғаниев О.А. Минтақа озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир қилувчи омиллар таҳлили (363 KB)
Карабаева Г.Ш. Актуальные вопросы инновационного развития промышленности (230 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бозоров Р.Ҳ. Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолашни такомиллаштириш (482 KB)
Джуманиязов У.И. Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарув механизмларини уй-жой қурилиши соҳасида қўлланилишини эконометрик моделлар ёрдамида баҳолаш (364 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И.,
Абдурахмонова Г.Қ.
Рақобатбардош кадрлар тайёрлашда узлуксиз таълим тизимининг ўрни ва аҳамияти (396 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Салимов Б.Б.,
Мадрахимова Г.Р.
Ҳудудларнинг ялпи маҳсулоти, динамикаси, таркиби, ҳудудлараро таққослама таҳлили ва устувор вазифалар (376 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Икрамов М.А.,
Тошпулатов И.А.
Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш услубини такомиллаштириш (323 KB)
Ғафуров У. В. Кичик бизнес субъектларининг бандликни таъминлашдаги иштирокини рағбатлантириш (324 KB)
Жалилов Ж.Ғ. Енгил саноат корхоналарида воситачиларни мотивациялашда қўлланиладиган мотивация усулларидан фойдаланиш (279 KB)
Зияева М.М. Истеъмолчилар хулқ атворидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда хизматларни таснифлаш тамойиллари (255 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жуковская И. Е.,
Асамитдинов Д.М.
Современные аспекты применения информационно-коммуникационных технологий для совершенствования управления складской деятельностью предприятия (226 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тожибоева Д. Иқтисодий фанларни ўрганишда «танқидий назар» методини қўллаш (340 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Гиясов С.А. Иқтисодиёт барқарорлигини мустаҳкамлашда солиқ имтиёзлари самарадорлигини ошириш йўллари (529 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Матякубов У.Р. Хоразм вилоятида қишлоқ жойларда туризмни ривожлантириш имкониятлари (277 KB)
Бердимуродов А.Ш. Эркин туристик ҳудуд – мамлакатимизда туризм соҳасини кенг ривожлантириш учун улкан имконият (362 KB)