№4, 2017 йил июль-августь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Атаниязов Ж.Х. Банк-молия тизими ва саноат тармоқлари интеграциясини таъминлаш – миллий иқтисодиёт инновацион салоҳиятини оширишнинг муҳим омили (454 KB)
Давлатов Э.Б. Тижорат банклари орқали кўшимча пул яратилиш механизми (473 KB)
Насриддинов Ф. Н.,
Сулаймонов С.А.
Ўзбекистон банк тизимининг замонавий тенденциялари ва уни ривожлантириш имкониятлари (477 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмеджанов К.Б. Современное состояние службы внутреннего аудита: проблемы и пути их решения (389 KB)
Сатторов А.Х. Корпоратив назорат тизимида ички аудитни жорий этиш йўллари (306 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ахмедов И. А.,
Нематов И.У.,
Салимов А.А.
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (535 KB)
Юлдашев Н.Н. Ўзбекистонда оила институтига таъсир этувчи демографик жараёнлардаги ўзгаришлар (515 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бозоров Р.Ҳ. Лизинг – инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг муҳим шакли (478 KB)
Матёқубова Д.О. Банкларда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва мониторингини ташкил этиш хусусиятлари (350 KB)
Камилова И.Х. Иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришда тижорат банклари инвестицион кредитларининг ролини ошириш (377 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Суюнов Д.Х.,
Хошимов Э.А.
Корпоратив бошқарув моделлари: концептуал жиҳатлар, замонавий тенденциялар ва конвергенция имкониятлари (436 KB)
Ашуров З.А. Корпоратив бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизми ва уни такомиллаштириш масалалари (395 KB)
Касымова Д.М. Состояние инновационной деятельности на предприятиях: на примере акционерных обществ Республики Узбекистан (416 KB)
Гафуров А.Б. The implementation the corporate governance system in Uzbekistan on basis of the models (314 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Нуримбетов Р.И. Энергия самарадорлигига эга уйларни қуришда инновацион технологиялардан фойдаланиш истиқболлари (419 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шаназарова Г.Б. Саноат корхоналарининг инновацион салоҳиятини баҳолашнинг айрим назарий масалалари (566 KB)
Шерматов А.А. Наманган вилояти саноат тармоғининг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улушини ошириш йўллари (387 KB)
Назаров Н.Ғ. Ўзбекистон миллий иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилишда эркин иқтисодий ҳудудларнинг аҳамияти (422 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ҳамраева С.Н. Чорвачилик тармоғига хизмат кўрсатувчи инфратузилмани инновацион ривожлантиришнинг асосий йўналишлари (529 KB)
Ганиходжаева Н.А. Концептуальные основы исследования сущности и содержания института «естественная монополия» (506 KB)
Рахмонов М.Р. Логистика инфратузилмасини ривожлантириш истиқболлари (335 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ташматов Р. Х. Ҳудудларда ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили (568 KB)
Машарипова М.М. Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалиги тармоғининг иқтисодий ҳолати (385 KB)
Хайдарова М.И. Impact of globalisation on economic growth and investment attractiveness of regions (433 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рахмонов Н.Р. Таълим сифатини оширишда инновацион корпоратив ҳамкорликни ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари (411 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бозоров А.А. Ўзбекистонда жисмоний шахсларнинг иш ҳақидан олинадиган даромад солиғини иқтисодий-математик усулларда ифодалаш (548 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Остонақулова Г. М. Мебель саноатини ривожлантиришда истеъмолчилар ҳатти-ҳаракати тадқиқи (327 KB)
Ахунова Ш.Н. Мамлакат барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ўрни (422 KB)
Юлдашев А.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилишнинг аҳамияти (326 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рузиев Ш.Р. Туризм хизмат бозорида ахборот технологияларидан фойдаланишни такомиллаштириш йўллари (387 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жалилов Ш.Қ. Ёқилғи-энергетика корхоналарини солиққа тортиш тизимини ислоҳ қилишнинг замонавий йўналишлари (312 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мирзаев М.М. Жаҳон бозорига фаол чиқиб бориш: ташқи савдони тартибга солишнинг замонавий усуллари (509 KB)