№3, 2017 йил май-июнь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бердиназаров З.У. Пул таклифининг мамлакат иқтисодиётига таъсир самарадорлиги (971 KB)
Бекмуродова Г.А. Тижорат банкининг мижозларга йўналтирилган стратегиясининг cамарадорлиги (408 KB)
Султанова Н.И. Банк тизими ликвидлилиги ва барқарорлигини таъминлаш иқтисодий тараққиётнинг муҳим омили (566 KB)
Костина Л. М. Виртуальные банки: перспективы развития в Узбекистане (530 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси зарурати, моҳияти ва босқичлари (412 KB)
Тўраев А.Н. Improvement internal audit plan of business entities in Uzbekistan (350 KB)
Маматқулов А.Х. Пахтани қайта ишлаш корхонасида ишлаб чиқариш ҳисобини юритишда харажатлар ҳисобини такомиллаштириш (388 KB)
Авлоқулов А.З. Бошқарув ҳисобида даромад ва харажатларни бюджетлаштириш масалалари (451 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Анаркулов Ф.А. Қурилиш индустрияси тармоғида инсон ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги омиллари (585 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Обидов С.М. Мамлакатимиз реал сектор корхоналарига инвестициялар жалб қилиш ҳолати ва уларни баҳолаш усуллари (423 KB)
Шакирова Г.Ш.,
Қозақова М.Ш.
Хорижий инвестицияларни ўзбекистон иқтисодиётига жалб этишни такомиллаштириш йўллари (520 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бобокулов С. Коммунал хизмат кўрсатиш тизими самарадорлигини ошириш усуллари (316 KB)
Турсунов Р. Т. Кичик корхона рақобатбардошлигини ошириш йўллари (421 KB)
Джуманиязов У.И. Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий-услубий масалалари (368 KB)
Ташмухамедова Г.Р. Предпосылки зарождения и формирования системы менеджмента качества и его необходимость (394 KB)
Қорабоев Ш.А.,
Бабаева Н.М.
Инновация ва инновацион салоҳият тушунчаларининг моҳияти ва мазмуни (308 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салихов С. А.,
Хамидов О.Х.,
Расулов Ф.
Ўзбекистонда етиштирилган картошкани товаршунослик тадқиқотлари (378 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Амиров Л.Ф. Мамлакат қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги (481 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мисиров К.М. Глобаллашув шароитда замонавий таҳдидлар ва экологик муаммолар (388 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ли М.Р.,
Муродов Ш.М.
Мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш самарадорлиги ҳозирги ҳолати: муаммолар ва уларнинг ечимлари (575 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Усмонов Б.Х. Машинасозлик тармоғида асосий капиталга киритилган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш ва тармоққа жалб қилинаётган инвестициялар ҳажмини прогнозлаш (853 KB)
Шарипов И.Б.,
Хакимов З.А.
Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш (594 KB)
Бобожонов А.Б. Ахборот маҳсулотлари ва хизматларини яратишга қилинадиган харажатларни баҳолаш усуллари (233 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шарипова Д.Н. Формирование системы управления компетенциями - необходимый фактор аттестации и оценки профессионализма таможенных сотрудников (566 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муратов Р.С. Ҳудудий кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари ташқи иқтисодий фаолиятида божхона тизими хизматларини такомиллаштириш омиллари (366 KB)
Курпаяниди К. И. «DOING BUSINESS 2017: EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL» как инструмент оценки эффективности регулирования предпринимательской среды в Узбекистане (431 KB)
Арипов О.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аёлларнинг ўрни (337 KB)
Саидова М.Ҳ. Business in Uzbekistan: prerequisites, obstacles, order of introduction (370 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Расулев Д.М.,
Аширбаев Э.А.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожланишида ахборот майдонини кенгайтириш технологияси Near Field Communications (NFC)ни қўллаш (474 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умарова Н. Ш. Иқтисодий ижтимоийлашув: установка ва факторлар контекстидаги ижтимоий-психологик таҳлил (375 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Ўзбекистонда туризм оқимининг шаклланиш модели ва тенденциялари (409 KB)
Бобаназарова Ж.Х.,
Азаматова Г.Б.
Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш аҳоли фаровонлигининг иқтисодий асосидир (417 KB)
Мирзаев Қ.Д.,
Равшанов З.И.
Умумий овқатланиш хизматларини ташкил этишнинг муҳим хусусиятлари (397 KB)
Нарзуллаева Д.К. Prerequisites for sustainable development of business tourism in Uzbekistan (519 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шарипов Ф.Ғ. Жaҳон нapxлapини бeлгилaш ва унгa тaъсиp қилувчи омиллap, бозоpдa қўллaнувчи нapx стpaтeгиялapи (383 KB)
Махмудов Ш.,
Исаев Р.А.
Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолияти ривожида енгил саноатнинг ўрни (410 KB)