ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss4/a10

Ключевые слова:

иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, предприятия с иностранными инвестициями, ВВП

Аннотация

В статье рассматриваются пути увеличения масштабов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику и проблемы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. Также были рассмотрены пути повышения привлекательности привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и сформулированы предложения и рекомендации.

Библиографические ссылки

James E. Anderson, Mario Larch, Yoto V. Yotov. Trade and Investment in the Global Economy. Journal of NBER Working Paper No. 23757 (2017) 1879-1913. https://www.nber.org/papers/w23757.

World Investment Report 2022: International tax reforms and sustainable investmenthttps://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrdagi «Investitsiya va investitsiya faoliyati to‘g‘risida» gi O‘RQ-598-son Qonuni, 3-modda.

A.Sh.Bekmurodov. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2012 – T. – O‘quv qo‘llanma.

A.B.Vaxobov. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Moliya, 2010. – T. – O‘quv qo‘llanma.

A.S.Azizov. To‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishda moliyaviy-iqtisodiy va mamlakat xatarlarini kamaytirish. Iqt. fan. bo‘y. fals. dokt. (PhD) diss. Avtoref. – Toshkent: 2021. – 11 b.

A.A.Sotvoldiyev. Iqtisodiyotni modеrnizatsiyalash sharoitida to‘g‘ridan-to‘g‘ri invеstitsiyalar ko‘lamini oshirish yo‘llari (andijon viloyati misolida). Iqt. fan. bo‘y. fals. dokt. (PhD) diss. Avtoref. – Toshkent: 2019. – 9 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 14 yanvarda o‘tkazilgan majlisdagi «Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak» ma’ruzasi. //Xalq so‘zi. 2017 y. 16.01

Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi va Markaziy banki ma’lumotlari asosida tadqiqotchi tomonidan tuzilgan.

https://www.macrotrends.net/countries/UZB/uzbekistan/foreign-direct-investment statistik ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

www.stat.uz Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

https://cabar.asia/ru/pryamye-inostrannye-investitsii-v-kazahstane-v-2020-godu-struktura-i-dinamika asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Загрузки

Опубликован

2023-08-28

Как цитировать

Хашимов J. (2023). ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ. Economics and Innovative Technologies, 11(4), 93–99. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss4/a10

Выпуск

Раздел

Инвестициялар ва инвестицион фаолият