Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№1, 2017 йил январь-февраль
Тожибоева Ш. А. Савдо корхоналарида ялпи даромад ва унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни таҳлили (358 KB)
Махсудов Б. Ю. Пахта тозалаш корхоналарида бюджетлаштиришни такомиллаштиришда хориж тажрибасидан фойдаланиш масалалари (354 KB)
Ахмеджанов К.Б.,
Нам А.Ф.
Критерии оценки эффективности и качества внутреннего аудита (425 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Исматов Р.,
Набиев Б.,
Одилжонов Ш.
Ўзбекистон Республикаси аҳолисини турмуш даражаси ўзгаришининг иқтисодий таҳлили (306 KB)
Темирханова М.Ж. Зарубежный опыт стратегического развития туристических отраслей в совершенствовании учета финансовых результатов (358 KB)
Авлиякулова Ж.А. Туризм фаолиятини миллий ҳисоблар тизими асосида баҳолаш (456 KB)
Азизов Ш.У. Соҳада молиявий назоратнинг янги шакли ёки божхона аудитини ташкил этишнинг назарий, амалий ва ҳуқуқий муаммолари (424 KB)
Ширинов У. Биллинг тизимлари ва улар асосида телефон алоқа хизматлари ҳисобини ташкил этиш (419 KB)
Тўраев А.Н. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит хизмати самарадорлигини баҳолаш (517 KB)
№5, 2016 йил сентябрь-октябрь
Хасанов Б.А.,
Жуманиёзова Ф.Р.
Ўзбекистонда енгил саноат тараққиётига хос бўлган асосий тенденцияларнинг молиявий таҳлили (396 KB)

Pages